Tillsyn avseende konkurrensreglering mm under 2019 - PTS-ER-2020-11

Sammanfattning

PTS tillsynsrapport avseende konkurrensreglering m.m. beskriver vilken tillsyn, på konkurrensområdet, som myndigheten genomfört under 2019.

Syftet med PTS tillsyn är bl.a. att öka förutsättningarna för att marknaderna för elektroniska kommunikationstjänster ska kännetecknas av väl fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjlighet för konsumenter och att fasta och mobila nät är utbyggda så att alla användare kan få tillgång till de tjänster som normalt efterfrågas.


PTS eftersträvar tydlighet och transparens för att graden av förutsägbarhet i
både marknadsreglering och tillsynsarbete ska vara hög. För att åstadkomma detta tar myndigheten årligen fram en tillsynsplan, som följs upp av en tillsynsrapport.

Under år 2019 har PTS särskilt prioriterat tillsyn som avser bredbandsmarknaderna, inklusive bredbandsutbyggnad samt tillsyn avseende reglerna om öppet internet, så kallad nätneutralitet.

Vad gäller bredbandsmarknaderna så har PTS t.ex. genomfört tillsyn i syfte att kontrollera att Telia Company AB (Telia) uppfyller skyldigheter som följer av PTS skyldighetsbeslut på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur
(marknad 3a) att tillhandahålla stödsystem och migrering från en av företagets grossistprodukter till en annan produkt för lokalt fysiskt eller virtuellt tillträde till nätinfrastruktur. Myndigheten har även följt upp att Telia rättat sig angående operatörsbyten, sedan PTS förelagt Telia att upphöra att ställa krav på fullmakt från frånträdande operatör för att genomföra operatörsbyte.


PTS har under 2019 dessutom genomfört tillsyn kring reglerna om öppet
internet, så kallad nätneutralitet. Bland annat har myndigheten avslutat
granskningen av Telias erbjudande om fri surf på sociala medier. PTS har även fortsatt granskningen av huruvida operatören Bahnhof AB (Bahnhof) har genomfört åtgärder som står i strid med reglerna om öppet internet.
Vidare har fortsatt tillsyn enligt utbyggnadslagen skett för att kontrollera att
offentliga aktörer uppfyller skyldigheten att tillgängliggöra information om
planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt.