Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 - delrapport PTS-ER-2020:21

Sammanfattning

Denna rapport utgör den första delen av PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020. Slutrapporten, inklusive en bedömning av möjligheterna att nå regeringens mål, publiceras under hösten 2020.
Under 2019 minskade bredbandsinvesteringarna med 11 procent, till 11,41 miljarder kronor. Året innan uppgick investeringarna till 12,81 miljarder. Minskningen 2019 berodde huvudsakligen på lägre investeringar från Telia och stadsnäten. Investeringarna i fastnät minskade med 10 procent, till 9,79 miljarder, medan investeringarna i mobilnät minskade med 16 procent, till 1,62 miljarder. PTS bedömer att utbyggnadstakten sannolikt kommer att avta ytterligare under de kommande åren.

På kort sikt kommer Covid-19-pandemin, enligt PTS bedömning, att få relativt begränsad effekt på bredbandsutbyggnaden. De uppgifter som PTS har fått från marknadens aktörer tyder på att utbyggnaden i stort sett fortgår enligt planerna. Pandemin har dock lett till uppskjutna installationer av fiber hos slutkunder, vilket kan försämra utfallet för regeringens mål om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, eftersom det målet kräver att hushållen är anslutna till lämplig bredbands-infrastruktur.

På längre sikt är effekterna av Covid-19 mer osäkra. Det finns en risk att pandemin leder till en djup ekonomisk kris med bl.a. svagare efterfrågan på bredbandsanslutning och underleverantörer som får ekonomiska problem eller till och med går i konkurs. Om så blir fallet kommer marknadens investeringar att påverkas och därmed också möjligheterna att nå bredbandsmålen.

Samtidigt har betydelsen av snabbt bredband i hela landet blivit än mer uppenbar i ljuset av pandemin och den kraftiga ökningen av antalet invånare som arbetar och studerar på distans. Covid-19 skulle därför på längre sikt också kunna bidra till ökad efterfrågan på bredband med hög kapacitet, fler bredbandsfrämjande åtgärder och fortsatt utbyggnad i områden som idag saknar snabbt bredband.

PTS prognos från oktober 2019 visade att marknadsaktörernas investeringar och tillgängliga stödmedel inte kommer att vara tillräckliga för att nå regeringens bredbandsmål. Mot denna bakgrund anser myndigheten att det finns ett fortsatt behov av stöd i områden där kommersiell utbyggnad inte är möjlig.

Det finns dock fortfarande många hushåll och företag som bör kunna anslutas på marknadsmässiga grunder. Nära en halv miljon av de hushåll som saknade 100 Mbit/s i Sverige i oktober 2019 fanns t.ex. i tätbebyggda områden. Runt 67 procent av dessa hushåll låg dessutom i närheten av redan fiberanslutna byggnader.

PTS bedömer att bredband via 4G- och 5G-nät i medelhöga frekvensband, samt andra bredbandslösningar via trådlösa tekniker kan komplettera fiberutbyggnaden och bidra till bredbandsmålen på delar av landsbygden. Bredband via 5G-nät i höga frekvensband, som kan erbjuda hastigheter upp till 1 Gbit/s, kommer dock främst att bli aktuellt i tätbebyggda områden på grund av den begränsade räckvidden.

Från och med 2020 använder PTS en ny, mer detaljerad metod för att följa upp målet om att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet senast 2023. Metodförändringen kommer sannolikt att påverka bedömningen av möjligheterna att nå mobilmålet.

I de mer tätbefolkade delarna av landet pågår det fortfarande en kommersiell utbyggnad av mobilnäten genom uppgraderingar av befintliga siter samt viss förtätning. Denna utbyggnad väntas bidra till bättre mobila tjänster i tätorter, utefter vägar med hög trafik och längs vältrafikerade järnvägsspår. I glesbebyggda områden väntas däremot bara en begränsad kommersiell utbyggnad fram t.o.m. 2023. I kombination med utbyggnaden till följd av täcknings- och utbyggnadskravet i 700 MHz-bandet kan dock även denna utbyggnad ge vissa förbättringar av mobila tjänster i glesbebyggda områden.

Nya tillstånd i frekvensband som är lämpliga för den första fasen av 5G-utbyggnaden förväntas bli tilldelade i slutet av 2020. Fram till 2023 väntas utbyggnaden framförallt ge bättre kapacitet och tjänstekvalitet i områden som redan idag har god täckning och kapacitet. Detta innebär att 5G-utbyggnaden förmodligen kommer att ha en begränsad effekt på målet om att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast 2023.