Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. Digitala tjänster ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda dem, enligt principen om universell utformning. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. På uppdrag av PTS har därför analysföretaget Analysys Mason granskat tillgängligheten i sex av de största tele- och internetoperatörernas digitala köpflöden. Webbsidorna har granskats utifrån de krav som ställs i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA.

Webben ger många konsumenter möjligheter att söka information om, välja samt beställa internet- och telefonabonnemang med eller utan tillhörande mobiltelefoner, routrar och annan kringutrustning. Allt fler användare beställer detta via internet vilket får till följd att butiksförsäljningen minskar. Det är inte givet att alla kan ta del av information eller införskaffa abonnemang via webben. Personer med funktionsnedsättningar kan exkluderas från webbplatser om de inte är utformade enligt riktlinjer för webbtillgänglighet.

PTS syfte med uppdraget är att undersöka hur operatörers webbplatser har utformats i förhållande till de riktlinjer för webbtillgänglighet som finns nu och som förväntas gälla för operatörers webbplatser, enligt det så kallade tillgänglighetsdirektivet vars krav ska börja gälla 2025. PTS vill kunna använda resultatet från undersökningen som underlag vid en eventuell konsekvensutredning om föreskrifter på området.

Genom att PTS redan nu uppmärksammar operatörer på eventuella avvikelser från riktlinjerna ges operatörerna tid att strukturera interna processer, bygga relevant kompetens samt säkerställa att underleverantörer utvecklar bra tekniskt stöd för att operatörerna ska kunna tillhandahålla tillgängliga webbplatser.