Bryt isoleringen – så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre PTS-ER-2021:18

Slutrapport med samlade erfarenheter och rekommendationer från regeringsuppdraget Bryt isoleringen. Uppdragets syfte var att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet av covid-19.

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i slutet av april 2020 i uppdrag att genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre inom äldreomsorgen och de som befinner sig i isolering med anledning av utbrottet av covid-19.

Det här har varit ett viktigt uppdrag som engagerat många, både inom organisationen och utanför. Flertalet aktörer har hört av sig på eget initiativ och erbjudit sig att bistå. Vi har tolkat och tagit oss an uppdraget med ambitionen att genomföra insatser som gör skillnad, både under pågående pandemin och även efter.

Att minska det digitala utanförskapet är en fråga som PTS och många andra organisationer arbetar med sedan tidigare. Det här regeringsuppdraget som föranleddes av coronapandemins extra negativa effekter för utsatta grupper har inneburit att vi har satsat ännu mer på stödinsatser och samarbeten.

De lärdomar, insikter, lösningar och förslag som vi samlat in under uppdragets gång tar vi nu med oss i vårt fortsatta arbete. De finns även sammanfattade i den här slutrapporten och vi välkomnar och vill uppmana till fler initiativ och mer samverkan.

PTS vill rikta ett stort tack till samtliga aktörer som bidragit i arbetet.

 

Sammanfattning av rapporten

Post- och telestyrelsen (PTS) har från slutet av april 2020 till mars 2021 haft i uppdrag att "genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre inom äldreomsorgen och de som befinner sig i isolering med anledning av utbrottet av covid-19".

PTS har genomfört uppdraget bland annat genom att ta fram webbplatsen Digitalhjälpen och vägledningar om videokommunikationstjänster, fjärrstyrningstjänster och om hur man handlar mat och medicin på internet. Särskilt stödmaterial till vård- och omsorgspersonal har också tagits fram för att underlätta för dem att guida andra i hur digitala tjänster används.

Med syfte att motivera till och sprida grundläggande information om hur man kommer igång med digitala tjänster och verktyg har PTS genomfört flera informationskampanjer inom uppdraget. Kampanjerna har riktats till äldre som är nära eller i ett digitalt utanförskap samt anhöriga som har möjlighet att stötta dem. Vidare har myndigheten samverkat med relevanta aktörer i frågor om äldre och digital delaktighet, som till exempel pensionärsorganisationer, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och andra myndigheter.

Slutsatser och rekommendationer

De slutsatser som PTS kan dra från detta uppdrag är att det finns ett fortsatt behov av att utveckla stödtjänster som Digitalhjälpen och att utveckla kontaktvägar till de äldre som är i ett digitalt utanförskap. Både de äldre själva och de verksamheter som stöttar dem är i ett behov av rätt utrustning, kompetens och informationsmaterial.

Det har framkommit tydliga önskemål och behov av en ökad samordning av området digital delaktighet då ingen myndighet idag har ett samlat ansvar för de många aktörer som är engagerade i frågorna.

I slutrapporten lämnar PTS fem huvudrekommendationer till regeringen om vad som ytterligare behöver göras:

  • Långsiktigt och samordnat arbete för allas digitala delaktighet
  • Ett bättre utformat ekonomiskt stöd
  • En digital identifiering för alla
  • En jämlik digital baskompetens inom äldreomsorgen över hela landet
  • Fortsätt stärka bibliotekens arbete inom digital delaktighet

 

Mer information

Tobias Willstedt, projektledare för uppdraget Bryt isoleringen, 073-644 55 19
Informationssida om uppdraget: pts.se/brytisoleringen

 


Bilagor
Gul bild med ettor och nollor

Rapportens bilagor lämnas på begäran. Kontakta [email protected] och ange vilka bilagor du är intresserad av.