Koppla upp till internet med framtidssäkra IPv6-adresser - PTS-ER-2021:11

Slutredovisning av regeringsuppdrag om att främja och följa införandet av standarden IPv6 genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått uppdrag från regeringen att främja och följa införandet av Internet Protokoll version 6 (IPv6) genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och regioner. Genom att införa IPv6 vid sidan av IPv4 kommer de statliga myndigheternas, kommunernas och regionernas mest grundläggande externa digitala tjänster och funktioner på internet såsom webbplatser, e-post och DNS fortsatt vara tillgängliga för alla.

PTS genomfört följande delmoment i enlighet med regeringsuppdraget:

  • Utvecklat webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor som följer införandetakten av IPv6 hos statliga myndigheter, kommuner och regioner.
  • Uppdaterat en praktisk vägledning för införande av IPv6.
  • Genomfört ett flertal informationsinsatser, bl.a. genom PTS IPv6-webbsida.
  • Kartlagt operatörernas tillhandahållande av IPv6 i det fasta nätet över tid och följt upp i vilken utsträckning begränsningar i utbudet av IPv6 påverkar införandet av IPv6 hos statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Utöver ovanstående har PTS även tagit fram en vägledning som ska underlätta för beslutsfattare att fatta beslut om och påbörja införandet av IPv6.

PTS ser ett behov av fortsatt arbete för att vidare främja införandet av IPv6. PTS kan konstatera att det finns ett behov av ett mer koordinerat främjande av IPv6 mot alla aktörer, såväl privat som offentlig sektor.