PTS rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer - PTS-ER-2021-7

Sammanfattning

PTS fick år 2020 ett nytt uppdrag att vara ansvarig myndighet för ett nationellt bredbandsstöd. Denna rapport återrapporterar uppdraget enligt regleringsbrevets instruktion. Rapporten redovisar PTS tillvägagångssätt för att främja god geografisk spridning av stödmedlen mellan alla landsdelar år 2020, samt det detaljerade utfallet i detta avseende. Under 2020 fördelades totalt cirka 136 miljoner kronor ut till fyra regioner; Västernorrland, Värmland, Blekinge och Västra Götaland. Regionerna valdes ut efter ett antal avvägningar, bl.a. att generera flest möjliga anslutningar för tillgängliga stödmedel och att få en geografisk spridning i alla landsdelar. Fram till februari 2021 har inga stödmedel som beviljades under stödets första år återkrävts. Återkrav förväntas inte komma i fråga innan första uppföljningen av projektens fortskridande, som genomförs i maj 2021.

Vidare belyser PTS avvägningar gällande stödets utformning som gjorts då man beaktat olika målbilder i relation till den återstående bredbandsutbyggnaden. Det finns bl.a. en avvägning mellan att premiera effektiv utbyggnad mot bredbandsmålen, och att tillförsäkra utbyggnad utifrån andra kriterier såsom exempelvis prioritering av glesbebyggda områden i stort behov av bredbandsstöd. PTS framhåller även den följsamhet som finns i stödmodellens utformning i dessa avseenden. Eftersom stödet är uppbyggt utifrån en årlig utlysning finns möjlighet att justera dessa avvägningar från år till år, i och med den styrning som förmedlas i regleringsbrevet.

Slutligen redovisar PTS framgångsfaktorer så väl som utmaningar som identifierats efter det nationella bredbandsstödets första år. Stödets årliga tidsram, faktumet att flera parallella stöd till bredbandsutbyggnad finns i Sverige, samt flera utmaningar kopplade till stödets etableringsfas omnämns. Samverkan med regioner så väl som stödmodellens möjlighet att inkorporera flera olika styrsignaler beskrivs som framgångsfaktorer.