Tillhandahållande av IPv6 i fasta allmänna kommunikationsnät i Sverige 2021 - PTS-ER-2022:21

Stödet för IPv6 i de fasta näten är fortfarande lågt. Det har inte skett några större förändringar sedan PTS senaste kartläggning.

PTS årliga kartläggning redovisar och följer upp de fasta allmänna kommunikationsnätens faktiska stöd för IPv6, tillhandahållarnas eventuella beslut samt skäl för att tillhandahålla, eller att inte tillhandahålla IPv6, samt aktörernas tillgång till IPv4-adresser med mera på kort och längre sikt.

PTS kan sammanfattningsvis konstatera att det inte skett några större förändringar sedan 2020 års kartläggning. Anledningen till detta är enligt marknadsaktörerna en bristande kundefterfrågan. En glädjande siffra i årets kartläggning är att andelen aktörer som uppger att de infört IPv6 har ökat från 25 procent till 35 procent.

Några av de resultat som framkommit i kartläggningen redovisas i denna sammanfattning.

Liten andel fastnätskunder använder internet över IPv6

Det är även hösten 2021 en mycket liten andel fastnätskunder som använder internet över IPv6. Privatkunder, företagskunder och grossistkunder (tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster över någon annans nät) uppges uppskattningsvis använda fast internetanslutning över IPv6 med 4,5 procent, 5,6 samt 8 procent. Det är låga siffror. Cirka 90 procent av tillhandahållarnas kunder använder fast internet över endast IPv4.

Sett till 2020 års kartläggning har IPv6-användningen ökat något, främst vad avser grossistkunderna. 2020 använde 4,2 procent av grossistkunderna så kallad dual stack (dvs. både IPv4 och IPv6), medan hösten 2021 anges 8 procent använda dual stack.

Efterfrågan från kunder påverkar införandet av IPv6

Efterfrågan från kunder är det främsta skälet till att införa IPv6, samtidigt som brist på efterfrågan är det vanligaste skälet till att inte införa IPv6. En positiv förändring har dock skett när det gäller andelen aktörer som svarat att de infört stöd för IPv6. Under tre år i rad var det ungefär samma andel om cirka en fjärdedel, som uppgav att införande av IPv6 kommer att ske under de kommande två åren, utan att den andel som faktiskt har infört IPv6 ökade. Det är därför glädjande att notera att andelen som i årets kartläggning uppger att de har infört IPv6 faktiskt har ökat med 10 procentenheter.

I genomsnitt hanterar cirka 40 procent av den aktiva utrustningen i kärnnätet dual stack, vilket innebär att majoriteten av aktörernas aktiva utrusning i kärnnätet endast hanterar IPv4. När det gäller accessnätet hanterar endast knappt 27 procent av utrustningen dual stack, medan drygt 70 procent av den aktiva utrustningen i accessnätet endast hanterar IPv4. Accessnätet har med andra ord dåliga förutsättningar för att kunna hantera IPv6. PTS finner det anmärkningsvärt att endast 40 procent av kärnnätet och endast knappt 27 procent av accessnätet hanterar IPv6.

Fler använder adressöversättningsfunktioner

Adressöversättning, som är ett sätt för tillhandahållare att hantera den bristande tillgången på IPv4-adresser, innebär att flera slutanvändare delar på en publik IPv4-adress istället för att få varsin unik, publik IPv4-adress. I genomsnitt använder 24 procent av aktörerna adressöversättningsfunktioner. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2020. Drygt en tredjedel av både operatörerna och tjänsteleverantörerna använder adressöversättningsfunktioner, vilket är en ökning jämfört med 2020.

Tillgången på IPv4-adresser är oförändrad

Det vanligaste skälet till att aktörerna använder adressöversättningsfunktioner för IPv4 är helt enkelt bristen på IPv4-adresser, och att man därför vill/behöver hushålla med publika IPv4-adresser. Drygt hälften av de tillfrågade har IPv4-adresser tillgängliga för tilldelning. Endast 3 procent har uppgett att de inte har några IPv4-adresser att dela ut medan 34 procent anger att de inte tilldelar IP-adresser. Det är i princip oförändrade uppgifter sett till den föregående kartläggningen.

Nästa kartläggning publiceras våren 2023

PTS avser att fortsätta följa utvecklingen av införandet och tillhandahållandet av IPv6 och genomföra ytterligare en uppföljande kartläggning av införandet och tillhandahållandet av IPv6 under hösten 2022, vars resultat kommer att publiceras under våren 2023.

 

Tillhandahållande av IPv6 i fasta allmänna kommunikationsnät i Sverige 2021 - PTS-ER-2022:21