Satellit: en möjlighet till snabbt bredband 2025 - PTS-ER-2022-18

Sammanfattning

PTS gör bedömningen att satellitlösningar kommer att vara avgörande för att nå regeringens bredbandmål för 2025 avseende delmålen om 30 och 100 Mbit/s. Till skillnad från bland annat fiber och mobilnät, kan satelliter ge bredbandstäckning över stora geografiska områden utan att operatörerna behöver etablera infrastruktur på marken. Att nå de sista procenten för att uppfylla bredbandmålen, kommer att bli en stor utmaning på grund av
kraftigt ökande kostnader för att ansluta de återstående hushållen och företagen med fiber.

Trådlösa accesstekniker via mobilnät uppgraderade med femte generationens tekniska standard (5G), framförallt Fixed Wireless Access (FWA), skulle troligen kunna användas för att ge snabbt bredband i vissa områden som svårligen går att ansluta med fiber. FWA kan dock sannolikt inte heller användas för att koppla upp de allra mest avlägsna områdena i landet på
grund av just kraftigt ökade kostnader. Bredband via satellit framstår i dag som det enda realistiska alternativet i dessa områden.

Det sker en snabb teknisk utveckling och görs stora investeringar i nya och uppgraderade satellitsystem av ett flertal globala satellitoperatörer. Utvecklingen väntas leda till en stor ökning av den tillgängliga kapaciteten för bredband via satellit under de närmaste åren.

Sannolikt kommer alla hushåll och företag i Sverige att ha täckning som ger 100 Mbit/s från en eller flera satellitoperatörer senast under 2025.
I rapporten tydliggörs dock att det finns utmaningar för de aktörer som vill erbjuda bredband via satellit på den svenska marknaden och att det inte är självklart att tjänster blir tillgängliga i Sverige även om satelliter erbjuder täckning över hela landet.

Slutkunders kännedom om tjänsternas existens är låg, bredbandsaccess via satellit uppfattas av många slutanvändare som sekundära avseende kvalitet och hastighet till det som fiber ger.

Den aktör som ska erbjuda bredband via satellit, kommer att behöva nå ut med information till slutanvändarna om att bredband via satellit finns och övertyga dem om att det är en lösning som fungerar bra. Det kan visa sig vara en utmaning. Samtidigt tydliggör satellitaktörerna i sina diskussioner med PTS att deras kunskap om den svenska marknaden i dagsläget inte är upparbetad och att de har låg kännedom om var potentiella kunder finns
geografiskt.

Det finns även en risk i att aktörerna, om vi antar att de kliver in på den svenska marknaden, inte nödvändigtvis ser en möjlighet att stanna kvar på den om de inte får kunder till sina tjänster.

Behovet av kommunikativa insatser till potentiella kunder för att synliggöra satellit som en lösning för bredbandsaccess är därför betydande. Kommunikationen skulle främst syfta till att öka kunskapen om och förtroende för tjänsternas kvalitet. Det kan även handla om att förbättra möjligheten för satellitaktörerna att nå potentiella kunder genom att bidra till att tydliggöra vilka kunderna kan vara och var de finns.

Även om de potentiella slutanvändarna har kunskap om de satellittjänster som finns och accepterar att de är fullgoda bredbandslösningar, så finns risken att de ändå inte önskar att använda tjänsterna, framförallt om de uppfattas som allt för dyra. I dagsläget finns inte någon prissättning för bredband via satellit i Sverige. Men mycket tyder på att månadsavgiften på
eventuella framtida tjänster, kan komma att ligga i ett spann som överstiger betalningsviljan hos många i den presumtiva kundgruppen. I PTS kontakter med satellitföretag har flera av dem uttryckt att statliga stödpengar därför skulle kunna göra nytta.

PTS anser att det är viktigt att vi har en bred infallsvinkel på insatser till bredbandsutbyggnad. Det finns ett behov av att verka för att bredband via satellit ska bli tillgängligt för fler.

Bredband via satellit är i vissa situationer den bästa lösningen. Samtidigt behöver vi utgå från att satellit, FWA och fiber kompletterar varandra i uppfyllelsen av 2025-målet. Behovet av insatser bör därför hanteras så att det inkluderar de olika accessformer som kan bidra till att regeringens bredbandsmål nås. Det kommer att behövas en palett av insatser och åtgärder för att hantera de många olika typer av utmaningar som finns för att nå alla i Sverige med snabbt bredband, oavsett geografiska, sociala och ekonomiska omständigheter.