Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar PTS-ER-2022:29

Genom denna rapport avrapporterar PTS ett regeringsuppdrag.

PTS ser stora fördelar med att ett förstärkt bredbandsstöd delas ut inom ramen för den nuvarande stödmodellen då detta medför goda förutsättningar för långsiktighet och framförhållning. Ett införande av flera parallella stödinsatser på bredbandsområdet skulle öka risken för dubbelfinansiering och svårigheter för marknadens aktörer att utnyttja stöden.

Den nuvarande stödmodellen kan vid behov justeras för att ta hänsyn till eventuell ytterligare styrning som kan bli aktuell inom ramen för ett förstärkt bredbandsstöd. För att främja utbyggnad till områden med särskilda utmaningar anser PTS att det är lämpligt att justera kriterierna för regionala prioriteringar i nuvarande stödmodell. Den föreslagna åtgärden innebär att regionerna, utifrån sin kännedom om lokala förhållanden, får i uppdrag att prioritera utbyggnad av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur i områden som har särskilda utmaningar med låg utbyggnadsgrad, eller där utbyggnaden kräver förhållandevis mycket stöd.

Rapport: Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar