PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2022 PTS-ER-2023:13

En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

PTS har i uppdrag att främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäckning. PTS kartlägger varje år geografisk tillgång till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt mobila taltjänster.

Insamlingen har gjorts genom formell begäran till drygt 900 aktörer som är verksamma i Sverige och som omfattas av lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, samt byanät som omfattas av uppgiftsskyldighet.

I regeringens bredbandsstrategi finns delmål som PTS har fått det övergripande ansvaret för att följa upp, analysera och utvärdera. Den här rapporten redovisar status för delmålen vid 1 oktober 2022.

Rapporten presenterar ett urval av resultat, medan resultat för läns- och kommunnivå återfinns i tabellbilaga samt på PTS statistikportal. E-tjänsten bredbandskartan ger en visuell redovisning av resultaten. Mer information om kartläggningens definitioner och metoder finns i metodbilaga.

I årets rapport finner vi att mobiltäckningen av 5G har ökat betydligt.