Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom Grundläggande betaltjänster - dnr 15-1583

Målet för politiken för de grundläggande betaltjänsterna är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. I första hand är det marknaden som bör tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna. Statens ansvar begränsas till att omfatta de orter och den landsbygd där behovet av grundläggande betaltjänster inte tillgodoses av marknaden.

Sedan 2013 har arbetet för att trygga allas tillgång till grundläggande betaltjänster bedrivits genom att länsstyrelserna med sin regionala kunskap genomför behovsbedömning och beslutar om regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

PTS har sedan 2012 års regleringsbrev haft i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) stödja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.