På väg mot användbar IKT - Uppföljning av PTS funktionshinderspolitiska delmål 2014 - PTS-ER-2015:4

Denna rapport utgör PTS fjärde rapportering av arbetet med myndighetens fem delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken. Nedan ges en sammanfattning för varje delmål.

Delmål 1 – fler ska kunna använda generella IKT-lösningar

Delmål 1 har delats upp i tre underdelmål som myndigheten anser är viktiga för måluppfyllelsen av delmålet.

Underdelmål: PTS ska under 2014-2015 genomföra minst fem utredningar med fokus på tillgänglighet och användbarhet.

För att kartlägga och analysera hur tillgängliga betaltjänster är för personer med funktionsnedsättningar och äldre har PTS under året bland annat låtit göra två studier med användningstester av tillgängligheten till uttagsautomater samt till mobila applikationer för betalning. PTS har till respektive område tagit fram en checklista med tips och råd avseende tillgänglighet och användbarhet för branschens aktörer. Ytterligare exempel på utredningar är en tillgänglighetsgranskning av SF Bios webbplats samt en automatisk mätning av tillgänglighet på 200 privata och 1000 offentliga webbplatser.

Underdelmål: PTS ska under 2014-2015 samverka med minst fem relevanta intressenter.

Under året har PTS bland annat samverkat med och finansierat E-delegationens arbete med att öka kännedom om vägledning för webbutveckling för den privata sektorn. Vidare har PTS fortsatt och intensifierat samverkansaktiviteterna med olika aktörer på marknaden för betaltjänster såsom banker och mobiloperatörer i syfte att sprida kunskap och stimulera marknadens aktörer att utforma tillgängliga och användbara betaltjänster. En viktig framgångsfaktor som PTS har identifierat genom åren är vikten av att samverka med aktörer inom hela värdekedjan inom ett område för att nå resultat.

Underdelmål: PTS ska ha genomfört kommunikationsinsatser för så många aktiviteter som möjligt.

Under 2014-2015 ska PTS genomföra minst tre kommunikationsinsatser för minst sex olika aktiviteter. Under 2014 har PTS satsat mer resurser på området kommunikation för att de aktiviteter myndigheten genomför ska få bästa möjliga genomslag och effekt. Bland annat har PTS genomfört flera kommunikationsinsatser för aktiviteterna avseende studien om tillgängliga uttagsautomater, utvärderingen av mobila applikationer för betalning och arbetet med webbriktlinjerna. Exempel på kommunikationsinsatser är arrangemang av en konferens om webbtillgänglighet, spridning av resultat av studier i PTS nyhetsbrev "IT för alla", dialogmöten med intressenter kring resultatet av studierna om tillgängliga uttagsautomater samt utvärderingen av mobila betalapplikationer.

PTS har utifrån de underdelmål myndigheten satt upp, genomfört planerade aktiviteter och gör bedömningen att delmålet kommer att vara uppnått vid 2016 års slutrapportering.

Delmål 2 – standardisering

PTS arbete med delmål 2 sker genom att myndigheten deltar i relevanta standardiseringsgrupper och aktivt arbetar för ökad tillgänglighet genom gruppernas standardiseringsarbete. PTS har under året arbetat med att översätta standarden om tillgänglig, offentlig upphandling (EN 301 549) och standarden med funktionella krav för förmedlingstjänster (ETSI ES 202 975). För att standarderna ska få genomslag kommer PTS att genom bland annat kommunikationsinsatser bidra till att öka kännedomen om standarderna hos relevanta aktörer. Genom sitt arbete inom området anser PTS att delmål 2 är uppnått.

Delmål 3 och 4 – nya lösningar för personer med funktionsnedsättning

Under året har PTS genomfört två innovationstävlingar. Den ena tävlingens tema var "Från studier till arbete". Syftet med tävlingen var att hitta lösningar som ger målgruppen bättre möjligheter att utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden. Tävlingen hade 8 vinnare. Den andra tävlingens tema var "Nåbar för alla" med fokus på att öka tillgängligheten hos företag och offentliga verksamheter. Tävlingen hade 14 vinnare. Under året har PTS arbetat med att utveckla kommunikationen kring tävlingen och de vinnande företagen. Myndigheten har också arbetat med en marknadsöversikt för att beskriva de olika marknaderna som de projekt som finansieras av PTS kan ha avsättning på samt ge en bild av hur stora olika målgrupper inom funktionshindersområdet är. PTS har inte genomfört någon utvärdering av de vinnande projekten under 2014. Detta kommer istället att göras inför slutrapporteringen 2016. PTS gör därför bedömningen, liksom förra året, att delmål 3 och 4 är uppnådda vad gäller målet att lösningarna ska vara användbara för målgrupperna (delmål 3) respektive användbara enligt principen Design för alla (delmål 4). Däremot är det fortfarande för tidigt att avgöra om projekten lett till märkbara lösningar för målgrupperna (delmål 3) och detta kommer att mätas först vid nästa års slutrapportering.

Delmål 5 - upphandlade kommunikationstjänster

Att de upphandlade tjänsterna har hög kvalitet och uppfyller användarnas behov ser PTS som det viktigaste i sin uppgift att tillhandahålla kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. PTS följer kontinuerligt upp och utvärderar sin tjänsteportfölj. I tidigare uppföljningar har PTS redovisat resultat från tjänsteutvärderingar som överlag visar att användarna är nöjda med tjänsterna. PTS bedömer att delmål 5 är fortsatt uppnått.