PTS redovisning av insatser under 2014 för regeringens digitala agenda - PTS-ER-2015:8

Post- och telestyrelsen (PTS) ska arbeta för att det av riksdagen fastlagda målet, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ska nås. PTS arbetar kontinuerligt med insatser för att nå målen i regeringens digitala agenda – It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. PTS har under 2014 vidtagit aktiviteter inom områdena digitalt innanförskap, nätsäkerhet, robusthet och internets förvaltning. Det här är myndighetens redovisning avseende dessa områden i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2014.