Strategi för PTS medverkan i regionalt tillväxtarbete - 2014-2020 - PTS-ER-2015:17

I denna strategi redogörs för hur PTS avser medverka i regionalt tillväxtarbete 2014-2020. Genom regeringsuppdrag och andra insatser deltar PTS i samarbeten, genomför olika aktiviteter och tillhandahåller verktyg som bidrar till att främja tillväxt på den regionala nivån.

I slutet av strategin ges exempel på områden som ger bäring på regional tillväxt som PTS ser att myndigheten nu och framåt kommer att bidra inom. När det gäller området elektronisk kommunikation avser myndigheten att bedriva fortsatt stödjande verksamhet genom aktiviteter och verktyg som t.ex. Bredbandskartan, Ledningskollen och Telö-övningar.

Vidare lyfts nätverket Länssamverkan Bredband 2.0 fram och arbete med fortsatt utveckling av detta. Därtill framhålls vidare arbete med erfarenheter från pilotprojekt mot regional nivå. Slutligen omnämns även fortsatta insatser för att göra s.k. samhällsomfattande tjänster*) tillgängliga.

När det gäller postområdet ser PTS att myndigheten framöver kommer att fortsätta tydliggöra PTS uppdrag och expertroll inom området grundläggande betaltjänster. Vidare ser man en fortsatt uppföljning av förändringar i brev- och paketdistributionen, särskilt för glesbygdsområden. PTS lyfter även fram att man framledes avser utveckla samverkan med regionala- och nationella aktörer inom postområdet, särskilt för glesbygdsområden, samt inventera  nvändarnas grundläggande behov av posttjänster.

 

*) Dessa tjänster avser tillgång till telefoni och funktionellt tillträde till internet (dvs. bredband om 1 Mbit/s).