Utvärdering av bankdosors användbarhet för personer med funktionsnedsättning och äldre

Rapport framtagen av Stelacon på uppdrag av PTS.

Sammanfattning

Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av bankdosor
Samtliga testpersoner kan använda bankdosor, men det finns flera förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av dosorna och förenkla hanteringen för personer med funktionsnedsättning och äldre. Bland annat:

  • Uppdelade sifferföljder i displayen
  • Tydliga kontraster i display och knappsats
  • Att inloggnings- och signeringsinformation är aktiv under en längre tid
  • Mer information om bankernas talande dosor

De talande bankdosorna är uppskattade av flera målgrupper

Användandet av talande dosor förenklar för flera målgrupper, bland annat testpersoner med kognitiv funktionsnedsättning och dyslexi. Merparten av testpersonerna känner dock inte till att produkten finns i bankernas sortiment. Blinda testpersoner efterfrågar även att talet ger mer information vid användandet, som exempelvis var funktionsknapparna är placerade eller vilka siffra som tryckts in. Eller att funktionsknapparna är märkta med punktskrift.

Informationen om bankdosor ska distribueras via flera olika kanaler

Testpersonerna vill att information om bankdosor ska vara tydlig och enkel, och olika personer föredrar att få information på olika sätt. Några önskar få information på papper som de kan spara. Några vill ha muntlig information, och andra vill söka upp informationen själva på bankernas webbplatser. Informationskampanjer om de talande bankdosorna är också efterfrågat, då flera målgrupper anser att de förenklar användandet.

Studien är genomförd med användbarhetstester

Användbarhetstester har genomförts med totalt 30 testpersoner ur olika målgrupper. Målgrupperna som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, personer med nedsatt handfunktion samt personer med ADHD, psykisk funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och Asperger. Testpersonerna har testat bankdosor från Handelsbanken, ICA Banken, Nordea, SEB och Swedbank. Testpersonerna har genomfört momenten inloggning och signering samt själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra dessa moment. I vissa fall har testpersonerna gett förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta användandet. Expertbedömningar och ett mindre antal användbarhetstester har även genomförts av Länsförsäkringars standarddosa.