Utvärdering av mobila applikationer för betalningar

Sammanfattning

Att handla och betala räkningar med mobiltelefonen har blivit allt vanligare på senare år. Genom olika mobila bank- och betalapplikationer är det möjligt att överföra pengar eller betala räkningar samt genomföra köp i butik eller skicka pengar mellan privatpersoner. Denna utveckling kan underlätta hanteringen av betalningar och köp för många personer, då det bland annat ger fler valmöjligheter när det gäller betalsätt och möjliggör att du kan samla alla dina köp och betalningar till en och samma enhet. Samtidigt kan vissa målgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning eller äldre personer, ha svårt att använda applikationerna beroende på hur lösningarna är utformade.

På uppdrag av Post och telestyrelsen (PTS) har AB Stelacon genomfört en utvärdering av hur användbara och tillgängliga mobila applikationer för betalning är för personer med funktionsnedsättning och äldre, samt identifiera vad som eventuellt hindrar dessa målgrupper från att använda mobila applikationer. De mobila applikationer som utvärderats är: Swedbank, Nordea, Skandiabanken, SEB och Handelsbanken, samt betalapplikationerna WyWallet, SEQR, Bart och Swish. Metoden för utvärderingen har varit användbarhetstester, där personer med synnedsättning, kognitiva funktionsnedsättningar, dyslexi, rörelsenedsättning och äldre personer genomfört tester av de olika applikationerna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga testade moment kan genomföras av merparten av testpersonerna. De upplevde att applikationerna överlag var intuitiva och enkla att använda. Testpersonerna som är synsvaga och testpersonerna med rörelsenedsättning hade svårigheter att genomföra några av momenten i vissa bankapplikationer, medan blinda personer överhuvudtaget inte kan genomföra vissa delmoment, vilket beror på att applikationerna överlag inte är tillräckligt kompatibla med talsyntes.

Applikationerna som möjliggör köp i butik, SEQR och Bart, togs emot positivt av samtliga målgrupper då de ansåg att de var enkla och intuitiva att använda.

Det är ofta mindre förbättringsåtgärder som krävs för att göra applikationerna mer tillgängliga för målgrupperna. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan företrädare för målgrupperna och bankerna eller betaltjänstleverantörerna. Samtidigt är de förbättringsåtgärder som flera testpersoner lyfter, troligtvis sådan som skulle medföra förbättringar och förenklingar för samtliga användare av mobila bank- och betalapplikationer, oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller ej.