Utvärdering av tillgängligheten av bankernas internettjänster

Sammanfattning

Det finns överlag förbättringspotential i de testade internettjänsterna och ingen utav tjänsterna kan ses som fullt tillgängliga. Den grupp som upplevde störst problem var blinda personer. För denna grupp var vissa moment, på vissa internettjänster, inte alls genomförbara, vilket beror på att tjänsterna inte alltid fullt ut är kompatibla med skärmläsare. Utvecklarna har inte haft skärmläsaren i åtanke i framtagandet av internettjänsterna, vilket medfört begränsningar i kodningen och att namngivningen inte alltid är genomförd på en tillräckligt bra nivå.

En tillgänglig internettjänst förutsätter att flera kriterier är uppfyllda

En banks internettjänst ska vara enkel att använda. För att tillgängligheten i tjänsten ska vara god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att tjänsten:

  • ger tydlig bekräftelse och återkoppling,
  • baseras på kortfattad information och att den viktigaste informationen presenteras först,
  • använder en färgsättning som vägleder användaren,
  • har sammanfattande information innan slutgiltig bekräftelse,
  • använder höga kontraster,
  • ger användaren möjlighet till förstoring,
  • ökar kompabiliteten med talsyntesen,
  • tillåter inloggning med Mobilt BankID.

Involvera användare i utvecklingen av bankers internettjänster

Det är ofta mindre förbättringsåtgärder som krävs för att göra tjänster mer tillgängliga för målgrupperna. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan företrädare för målgrupperna och bankerna. Samtidigt är de förbättringsåtgärder som flera testpersoner lyfter, troligtvis sådan som skulle medföra förbättringar och förenklingar för samtliga användare av bankers internettjänster, oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller ej.

Studien är genomförd med användartester

Sammanlagt har över 176 användartester genomförts med testpersoner ur olika målgrupper. Målgrupperna som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, samt personer med nedsatt handfunktion, ADHD, förvärvad hjärnskada och Aspergers syndrom. Varje testperson har testat två till sex internettjänster tillhörande Sveriges största banker. Testpersonerna har genomfört alla grundläggande moment vid användning av internettjänster samt själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra momenten. De har även gett förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta användandet ur deras eget perspektiv.