Utvärdering av tillgängligheten i mobila bank- och betalapplikationer

Sammanfattning

Graden av tillgänglighet varierar mellan de testade applikationerna men överlag finns det förbättringspotential i alla bank- och betalapplikationer som testats i studien. Den grupp som upplevde störst problem var blinda personer. För denna grupp var vissa moment, på vissa applikationer, inte alls var genomföra, vilket beror på att applikationerna inte alltid fullt ut är kompatibla med skärmläsare. Utvecklarna har inte haft skärmläsaren i åtanke i framtagandet av applikationer.

En tillgänglig bank- eller betalapplikation förutsätter att flera kriterier är uppfyllda
Bank- och betalapplikationer ska vara enkla att använda. För att tillgängligheten i applikationerna ska vara god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att applikationen:

  • tydligt vägleder användaren genom alla moment,
  • ger återkoppling till användaren att momentet är genomfört,
  • har samlad information som ger användaren en tydlig överblick,
  • har ett avskalat gränssnitt samtidigt som applikationens kontraster är tydliga,
  • har en bra textstorlek och tydliga ordval och rubriksättning,
  • har en väl genomtänkt skanningsfunktion,
  • är kompatibel med skärmläsare,
  • har utrymme mellan knappar för att alla lätt ska kunna trycka på knapparna,
  • innehåller en förstoringsfunktion.

Involvera användare i utvecklingen av bank- och betalapplikationer

Det är ofta mindre förbättringsåtgärder som krävs för att göra applikationerna mer tillgängliga för målgrupperna. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan företrädare för målgrupperna och bankerna eller betaltjänstleverantörerna. Samtidigt är de förbättringsåtgärder som flera testpersoner lyfter, troligtvis sådan som skulle medföra förbättringar och förenklingar för samtliga användare av mobila bank- och betalapplikationer, oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller ej.

Studien är genomförd med användartester

Sammanlagt har över 225 användartester genomförts med testpersoner ur olika målgrupper. Målgrupperna som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, samt personer med nedsatt handfunktion, ADHD, förvärvad hjärnskada och Aspergers syndrom. Testpersonerna har testat två till sex bank- eller betalapplikationer var, beroende på hur många som hunnits med under testtillfället. Testpersonerna har genomfört alla grundläggande moment vid användning av bank eller betalapplikationer samt själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra momenten. De har även gett förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta användandet ur deras eget perspektiv.

Denna utgåva av utvärderingen är kompletterad med ytterligare en bank.