Utvärdering av tillgängligheten i surfplattor

Under de senaste åren har surfplattor blivit allt vanligare på den svenska marknaden. Det är dock inte säkert att alla kan ta del av nya tekniska lösningar, bland annat på grund av olika funktionsnedsättningar. Av denna anledning har Stelacon, på uppdrag av PTS, utfört en undersökning gällande användbarheten och tillgängligheten i surfplattor för personer med funktionsnedsättning och äldre.

Studien är genomförd med användartester och tester i hemmiljö

Sammanlagt har över 185 användartester genomförts med testpersoner ur olika målgrupper dessutom har 7 tester genomförts i hemmiljö. Målgrupperna som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, personer med nedsatt handfunktion, ADHD, förvärvad hjärnskada och Aspergers syndrom. Testpersonerna har testat tre till fem surfplattor var, beroende på hur många som hunnits med under testtillfället.

Testpersonerna har genomfört alla grundläggande moment vid användning av surfplattor samt själva beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra momenten. De har även gett förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta användandet ur deras eget perspektiv. Sju testpersoner har även fått använda en enhet i sin hemmiljö under en helg för att sedan berätta hur de upplevde enheten.

De flesta testpersonerna upplevde att de testade surfplattorna var intuitiva och enkla att använda. Den grupp som upplevde störst problem var blinda personer. För denna grupp var vissa moment, på vissa enheter, inte alls genomförbara, vilket beror på att olika delar av surfplattan inte alltid är kompatibla med skärmläsare. Stelacons tolkning är att utvecklarna inte har haft skärmläsaren i åtanke i framtagandet av vissa delar av enhetens gränssnitt.

En tillgänglig surfplatta förutsätter att flera kriterier är uppfyllda

För att tillgängligheten i surfplattorna ska vara god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att surfplattan:

  • har möjlighet att ändra teckenstorlek på hela enheten
  • har möjlighet till fet text på hela enheten
  • har terminologi samt symboler som är standardiserade
  • har sträv baksida
  • har rundade kanter
  • har få moment i de olika användarprocesserna
  • har tydlig kategorisering i menyer
  • har möjlighet till förstorning
  • har möjlighet till skärmläsning vid markering
  • har en skärmläsare med justerbar detaljnivå

Det är ofta mindre förbättringsåtgärder som krävs för att göra surfplattorna mer tillgängliga för målgrupperna. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan företrädare för målgrupperna och svenska representanter för tillverkare av surfplattor och dess operativsystem. Samtidigt är de förbättringsåtgärder som flera testpersoner föreslår, troligtvis sådana som skulle medföra förbättringar och förenklingar för samtliga användare av surfplattor, oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller ej. Vidare föreslår Stelacon att utvecklandet av en informationskanal för guidning och upplysning om de interna och externa hjälpmedel som finns tillgängliga för de olika målgrupperna bör undersökas av Post- och telestyrelsen.