Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess verksamhetsområden 2018 – PTS-ER-2018-23

Risk- och sårbarhetsanalysen omfattar analyser av risker och sårbarheter inom PTS interna verksamhet,  sektorerna post och elektronisk kommunikation samt för höjd beredskap.

Denna analys är begränsad till de fall då denna påverkan kan innebära en stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden. Syftet med analysen är att:

  • bidra till en riskbild för samhället,
  • ge underlag för bedömningar för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
  • ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten samt
  • ge underlag för samhällsplanering.

Samhällets beroende av elektroniska kommunikationer är större än någonsin. Beroendet av post är fortsatt stort och blir än större om elektroniska kommunikationerna fallerar. En förutsättning för digitalisering av samhället är att det i hela landet finns en väl utbyggd infrastruktur för elektronisk kommunikation, med tillräcklig kapacitet, kvalitet, säkerhet och robusthet.

PTS har analyserat risker och sårbarheter i myndighetens interna verksamheter och funktioner som bedömts som samhällsviktiga. De sårbarheter som har identifierats avser tekniska fel som kan leda till bortfall av internetförbindelser och it-angrepp med skadlig kod.

Analysen för postsektorn är den fjärde som genomförts och har i likhet med de tidigare avgränsats, nu till Postnord Sverige AB. Sammanfattningsvis bedöms Postnord Sverige AB ha en god generell förmåga att motstå och hantera de största och mest sannolika risker som identifierats och värderats i analysen. Samhällsviktiga verksamheters beroenden av den samhällsomfattande post-tjänsten är i dagsläget inte klarlagda.

I risk- och sårbarhetsanalysen för elektronisk kommunikation identifieras och värderas de hot som kan få nationella konsekvenser. Här konstateras att bränder i vissa försörjningstunnlar, långvariga nationella elavbrott och tillgänglighetsattacker är de tre största riskerna. PTS verkar för robusta elektroniska kommunikationer som minskar risken för störningar och avbrott.

Myndigheten vidtar åtgärder i samverkan mellan privat och offentlig sektor för att stärka infrastrukturen och berörda aktörers krishanteringsförmåga. Åtgärderna ska möta samhällets behov av elektronisk kommunikation och minska konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred och öka beredskapen inför höjd beredskap eller krig. Detta arbete blir allt viktigare i takt med att beroendet av elektronisk kommunikation ökar samtidigt som förväntningarna på att det alltid ska fungera ökar