Årsredovisning 2019 - PTS-ER-2020-1

Inledning

Post- och telestyrelsens (PTS) ansvarsområden befinner sig i förändring. En av de drivkrafter som påverkar oss är digitaliseringen, som ger nya möjligheter i alla delar av samhället. Omvärlden påverkar oss också genom ett ökat fokus på totalförsvar och Sveriges säkerhet inom våra ansvarsområden – frågor som blir allt viktigare i takt med att samhället digitaliseras.

För att möta dessa förändringar genomförde PTS en organisationsförändring som trädde i kraft under 2019. Genom att samla vår verksamhet i tre divisioner bedömer jag att vi har ökat vår förmåga att effektivt och tydligt hantera målkonflikter, prioriteringar och strategiska överväganden.

Grundläggande för digitaliseringen är att vi har en väl utbyggd infrastruktur för elektronisk kommunikation. God konkurrens och stor efterfrågan bland användarna har inneburit att utbyggnaden av fasta och mobila nät nått långt. Det behövs dock fortsatta insatser för att alla ska ha tillgång till snabbt bredband i linje med regeringens bredbandsmål. Vi har under året rapporterat ett uppdrag att utveckla en ny modell för bredbandsstöd till regeringen.

Digitaliseringen präglar också i stor utsträckning postmarknaden, som genomgår en transformation med minskande brevvolymer och ökande e-handel. Vi har under året lämnat rapporter som ger underlag för den pågående diskussionen om vilka krav samhället bör ställa på framtidens posttjänst.

Säkerhet, inte minst frågor kring Sveriges säkerhet, har funnits högt på vår agenda även under 2019. Vi anordnade sektorsövningen Telö 19 för att stärka förmågan vid höjd beredskap. Förutom arbetet gentemot sektorns aktörer påverkar säkerhetsfrågorna till exempel hur vi utformar regler för marknadsaktörer och tilldelar tillstånd att använda radiosändare. Under året har PTS haft nära dialog med relevanta myndigheter både avseende cybersäkerhet generellt och inför planerad tilldelning av radiotillstånd, inklusive frekvenser för 5G.

PTS växer också, i första hand genom att vi får nya uppdrag. Förutom arbete med bredbandsstöd har vi fått uppdraget att säkerställa tillgängligheten av kontanthantering i hela landet. Med ett antal nya medarbetare och en ny organisation på plats anser jag att vi står väl rustade inför 2020.

 

//Dan Sjöblom, PTS generaldirektör