Metodguide för inkluderande gruppdiskussioner

Den här metodguiden är för dig som vill förstå och få med användarnas perspektiv i utvecklingen av idéer, projekt eller beslutsunderlag. Vi på Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram den därför att idéer och tjänster blir bättre om användarna får göra sina röster hörda, och särskilt om de får vara med och tycka till. Metodguiden består av tre separata guider – en för inkluderande intervjuer, en för inkluderande gruppdiskussioner och en för inkluderande enkäter.

PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS arbetar också för att öka den digitala delaktigheten så att alla kan använda digitala kommunikationstjänster oavsett funktionsförmåga. Funktionsförmågan kan variera och bero på funktionsnedsättning. Även andra faktorer kan inverka på vårt sätt att fungera. Till exempel vilken it-vana en person har, och i vilken situation eller sinnesstämning en person befinner sig i. Alla är vi på ett eller annat sätt beroende av eller har nytta av en användbar och tillgänglig utformning.

PTS vill därför sprida kunskap om universell utformning, det vill säga sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster som gör att de i största möjliga mån kan användas av alla – utan behov av anpassning eller specialutformning. För att arbeta med universell utformning behöver man ha kunskap om många olika slags användare, med och utan, funktionsnedsättningar, i olika åldrar, med olika kulturell bakgrund och med olika socioekonomiska förutsättningar. Denna guide hjälper dig att planera och genomföra inkluderande dialoger och ger tips om vad som är särskilt viktigt att tänka på vid dialog med olika målgrupper.

Metodguiden baserar sig på erfarenheter från PTS egna undersökningar med olika användargrupper, riktlinjer från olika vägledande dokument och synpunkter från målgrupperna. Metodguiden ska ses som ett levande dokument som kommer att uppdateras med nya erfarenheter och lärdomar. Metodguiden syftar också till att ge stöd i att genomföra användardialoger där alla, oavsett kön, kan delta och påverka. Dessutom bidrar guiden med hjälp i hur man kan arbeta strukturerat med jämställdhetsperspektivet.