Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation för personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post. Analysföretaget Analysys Mason har därför, på uppdrag av PTS, undersökt behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada.

Rapporten är en del i en rapportserien Behov och hinder vid digital kommunikation. Rapporterna i serien belyser olika målgruppers behov och hinder vid digital kommunikation.

Undersökningen visar att målgruppens förutsättningar att kommunicera digitalt och att vara digitalt aktiv hänger ihop med hur de digitala tjänsterna är utformade och inte minst vilka möjligheter till digitalt stöd som finns. Många inom målgruppen kommer även fortsatt att vara i behov av stödpersoner för att kunna använda digital kommunikation, men genom att öka tillgängligheten i tjänsterna kan det finnas möjlighet för fler inom målgruppen att självständigt kommunicera digitalt.

Rapporten innehåller beskrivningar av vad som krävs för att digitala tjänster ska vara tillgängliga för målgruppen. PTS kommer att använda den informationen för att kunna prioritera rätt insatser i sin verksamhet. PTS kommer även sprida kunskapen och probleminsikter vidare till berörda aktörer.

Rapporten innehåller också flera rekommendationer för hur det digitala stödet till målgruppen kan förbättras. PTS kan konstatera att det behövs krafttag för att stärka den digitala kompetensen på individnivå i målgruppen, men framförallt hos de verksamheter som finns för att stötta personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada. Skola, särskola, LSS-verksamhet och dagliga verksamheter behöver stärka sin digitala kompetens. Detta är en stor och komplex uppgift som kräver vilja, resurser och samverkan av berörda aktörer. Utan förstärkt digitalt stöd är risken stor att målgruppen hamnar i digitalt utanförskap.