Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med funktionsnedsättning

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga. Det betyder att tjänsterna ska kunna användas av så många personer som möjligt, oberoende av funktionsförmåga.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post. PTS har därför gett analysföretaget Stelacon (idag Analysys Mason) i uppdrag att undersöka hur personer med funktionsnedsättningar använder sig av e-post, chatt, sms, telefoni, appar, webb och globala meddelandeplattformar.

Undersökningen är gjord i form av nio gruppdiskussioner med personer med olika funktionsnedsättningar såsom nedsatt minne-, tålamod- och koncentrationsförmåga, nedsatt hörsel, hörselnedsättning, synnedsättning, nedsatt talförmåga samt nedsatt handfunktion.

Rapporten är den första i serien Behov och hinder vid digital kommunikation. I rapportserien vill PTS undersöka olika målgruppers behov och hinder vid digital kommunikation. Resultaten av rapporterna kan användas för att utveckla tillgängligare tjänster.

Resultaten i den här undersökningen visar på en ganska spridd problembild hos de tillfrågade användarna av vad som är utmanande och svårt. Även efterfrågebilden varierar kring vilket kommunikationssätt som föredras i olika situationer. Undersökningen baserar sig på ett mycket begränsat urval av personer varför det utifrån resultatet inte går att dra generella slutsatser för en hel målgrupp av personer med en viss funktionsnedsättning. PTS kan ändå konstatera att oavsett funktionsförmåga eller teknikvana så vill användare kunna välja kommunikationsform beroende på situation, men att detta långt ifrån alltid inte är möjligt – på grund av bristande tillgänglighet.

Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag om tillgänglighet och digital inkludering kommer därför vara en viktig del av PTS fortsatta arbete.