Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling.

En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post. Analysföretaget Analysys Mason har därför, på uppdrag av PTS, undersökt behov och hinder vid användning av kommunikation hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Rapporten är en del i en rapportserien Behov och hinder vid digital kommunikation. Rapporterna i serien belyser olika målgruppers behov och hinder vid digital kommunikation.

Resultatet från undersökningen visar att målgruppens förutsättningar att kommunicera digitalt och att vara digitalt aktiv beror på hur de digitala tjänsterna är utformade men inte minst vilka möjligheter till digitalt stöd som finns. Många inom målgruppen kommer även fortsatt att vara i behov av stödpersoner för att kunna använda digital kommunikation, men genom att beakta tillgängligheten i tjänsterna kan det finnas möjlighet för fler inom målgruppen att självständigt kommunicera digitalt.

Rapporten innehåller beskrivningar av vad som krävs för att digitala tjänster ska vara tillgängliga för målgruppen. PTS kommer att använda den informationen för att kunna prioritera rätt insatser i sin verksamhet. PTS kommer även i sitt främjandeuppdrag kopplat till tillgänglighet och digital inkludering att sprida kunskapen och probleminsikter vidare till berörda aktörer.

PTS kan konstatera att det behövs krafttag för att stärka den digitala kompetensen både på individnivå i målgruppen men framförallt hos de verksamheter som finns för att stötta personer med intellektuell funktionsnedsättning. Både skola, särskola, LSS-verksamhet och dagliga verksamheter omfattas. Detta är en stor komplex uppgift som kräver vilja, resurser och samverkan av berörda aktörer för att lösa uppgiften. Annars är risken stor att målgruppen hamnar i digitalt utanförskap.