Cell broadcast som kanal för viktigt meddelande till allmänheten - PTS-ER-2021:31

Cell broadcast har potential att kunna användas i det svenska systemet för viktigt meddelande till allmänheten (VMA), som en komplettering till de befintliga informationskanalerna.

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering av cell broadcast i de svenska mobilnäten. Förstudien är framtagen inom ramen för myndighetens roll som bevakningsansvarig myndighet med särskilt ansvar för krisberedskapen inom området elektronisk kommunikation.

Målet med förstudien är att klargöra förutsättningarna för en eventuell framtida implementering av cell broadcast som kanal för VMA i de svenska mobilnäten, inklusive vilka kostnader som skulle vara förknippade med det.

Förstudien är avgränsad till att analysera förutsättningarna för VMA i mobilnäten. Analysen är specifikt inriktad mot cell broadcast som en kanal för VMA och tar inte sikte på VMA-systemet som helhet.

Uppdraget har initierats av PTS i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).