PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2020 - PTS-ER-2021:3

Denna redovisning sammanfattar det totalförsvars- och planeringsarbete som myndigheten har bedrivit inom områdena post och elektronisk kommunikation under år 2020.

PTS har under året arbetat utifrån den plan som framgår av dokumentet PTS inriktning för totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation 2020-2025 som togs fram år 2019.

Inriktningen syftar bland annat till att skapa förutsättningar för en sammanhållen planeringsprocess för totalförsvarsarbetet inom området elektronisk kommunikation, tydliggöra prioriteringar under perioden och klarlägga vilka aktörer som behöver involveras i arbetet.