Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026

Fler aktörer inom PTS ansvarsområden ska utbildas och övas för att stärka förmågan att hantera situationer när samhället utsätts för svåra påfrestningar.

Svenska samhällsaktörer har ett gemensamt ansvar för beredskap och säkerhet. Som bevakningsansvarig myndighet har PTS ansvar att stärka krisberedskapen inom myndighetens ansvarsområden. Utbildning och övning är viktiga verktyg i beredskapsarbetet.

Utbildning och övning bidrar till stärkt beredskap

En grundläggande förutsättning för att stärka vår beredskap är att samhällets aktörer har tillgång till adekvat utbildning. Övning är nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera kriser, såväl för den egna verksamheten som för samverkan mellan olika funktioner och aktörer. PTS övnings- och utbildningsstrategi är en del i myndighetens arbete med att stärka beredskapen inom myndighetens ansvarsområden.

Under åren 2020 och 2021 har Sverige hanterat en global kris, coronapandemin, som drabbat stora delar av världen och det svenska samhället hårt. Andra händelser som påverkat samhället de senaste åren är väderrelaterade kriser, såsom översvämningar och skogsbränder. Det finns inga skäl att tro att antalet kriser kommer att minska i framtiden. Samhället behöver ständigt stärka sin beredskap och förmåga att hantera brett spektrum av händelser, som också kan inträffa samtidigt.

Syftet med utbildnings- och övningsstrategin är att skapa en gemensam inriktning för arbetet med utbildnings- och övningsverksamhet avseende krisberedskap och totalförsvar. Vidare syftar strategin till att underlätta aktörernas egen planering av aktiviteter inom området, samt skapa förstärkande effekt genom att flera aktörer fokuserar på samma områden i sin utbildnings- och övningsverksamhet.

Fler aktörer ska utbildas och övas

PTS har tidigare tagit fram femåriga strategier för utbildning- och övning inom sektorn elektronisk kommunikation. Under kommande år har PTS för avsikt att bredda fokuset och stödja arbetet med utbildning och övning inom fler av myndighetens ansvarsområden.

Strategin för 2022–2026 riktar sig till aktörer inom PTS ansvarsområden: sektorn elektronisk kommunikation och postsektorn, aktörer som omfattas av regleringen för betrodda tjänster och NIS-direktivet samt den egna myndigheten. NTSG, Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG), samt postoperatörer med särskilda krav i sina tillståndsvillkor utgör primär målgrupp.

Fyra fokusområden

I strategin anges fyra områden som är extra viktiga för att skapa goda förutsättningar för att hantera svåra påfrestningar på samhället. Dessa är följande:

  1. Fler aktörer och fler funktioner hos respektive aktör ska delta i utbildning och övning inom krisberedskap och totalförsvar.
  2. Genom utbildning och övning stärka förmågan att arbeta med och delge lägesbilder.
  3. Genom utbildning och övning integrera kriskommunikation i aktörernas arbetssätt för ledning, hantering och samverkan vid svåra påfrestningar på samhället.
  4. Stärkt erfarenhetsåterföring vid utbildning, övning och skarpa händelser.

I strategin konkretiseras arbetsområdena genom delmål, aktiviteter som PTS avser arbeta med under perioden samt aktiviteter som respektive aktör föreslås arbeta med. När flera aktörer fokuserar på samma utvecklingsområden, kan det skapa en förstärkande effekt på vår gemensamma förmåga att hantera svåra påfrestningar i samhället.

Strategin baseras på lärdomar och utvärderingar

Utbildnings- och övningsstrategin för åren 2022 till 2026 baseras bland annat på lärdomar och utvärdering av tidigare utbildnings- och övningsaktiviteter och coronapandemin, dialog med aktörer från myndighetens ansvarsområden samt utveckling och inriktningar inom områdena krisberedskap och totalförsvar.

Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026