Postservice i glesbygd - -En nordisk jämförelse

Rapporten har utförts av Stelacon på uppdrag av PTS.

Sammanfattning

De nordiska länderna Danmark, Norge och Finland har minskande befolkning i glesbygd. Detta sammantaget med sjunkande brevvolymer, innebär att postföretagen med ansvaret för den samhällsomfattande posttjänsten möter stora utmaningar i form av minskade intäkter och ökade kostnader. En anledning till sjunkande brevvolymer är bland annat digitaliseringen av post. Men då andelen paketförsändelser ökar som en följd av den tilltagande e-handeln, finns ändå ett behov att en enhetlig service i alla delar av landet. I begreppet enhetlig service räknas bland annat en anpassad postutdelning och närhet till servicepunkter.

Som ett resultat av stora utmaningar har postbolagen med den samhällsomfattande posttjänsten vidtagit åtgärder i syfte att kunna garantera en enhetlig service i hela landet. Åtgärder som har vidtagits av postföretagen är exempelvis:

  • effektiviseringar i lagda rutter för postutdelning till postlådor
  • traditionella postkontor ersätts med servicepunkter i butiker
  • automatiserad service för paketutlämning
  • begränsat utbud i vissa servicepunkter
  • effektivisering med avseende på brevlådors placering
  • försöksverksamheter med digitalisering av fysiska försändelser till mottagare i glesbygd.

I samtliga av de undersökta länderna finns vissa undantag från befordringsplikten, vilka medger postföretagen att reducera servicen till mottagare på glest befolkade platser. Om villkoren för undantagen uppfylls kan mottagare exempelvis få längre avstånd till sin postlåda, längre avstånd till närmaste servicepunkt eller mindre frekvent utdelning av post än vad som anges i koncessionskraven.

Undersökningen om postservicen för respektive land har genomförts med hjälp av intervjuer med representanter från de nordiska ländernas myndigheter och postföretag.  Faktainsamlingen utgår också ifrån publicerat material, bland annat från lagtexter, koncessionsrapporter, postföretagens årsredovisningar och offentligt publicerad statistik.  Studien har genomförts av konsultföretaget Stelacon under november och december 2014 på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).