Regionala serviceprogram och postservice – resultat från intervjuundersökning

Rapporten har utförts av Stelacon på uppdrag av PTS.

Sammanfattning

Denna rapport är resultatet av ett konsultuppdrag utfört av Stelacon som en del av PTS arbete med på postområdet. Syftet med rapporten är att ge Post- och telestyrelsen ett underlag att analysera förutsättningarna som de Regionala serviceprogrammen för perioden 2014-2018 ger för det regionala arbetet med postservice.

Rapporten återger intervjuer med sju utvalda läns Regionala serviceprogram och hur länen anser förutsättningarna vara för programmet att främja utdelning och insamling av post och servicenät i form av företagscenter och servicepunkter. De utvalda länen är Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Stockholm, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

Rapporten inleds med en översiktlig genomgång av arbetet med Regionala serviceprogram och hur postservice berörs av det. Stelacon konstaterar bland annat att 17 av 21 län nämner postservice i varierande omfattning i sina Regionala serviceprogram. Framför allt nämns postombudsverksamheten då den anses vara viktig för drivmedelstationer  och dagligvarubutiker.

Rapporten avslutas med Stelacons egna slutsatser och rekommendationer kring resultaten i intervjuerna. Bland slutsatserna kan nämnas att det finns ett behov av att förtydliga förutsättningarna för länens insatser i syfte att trygga tillgången till postservice i glesbygden, gärna i samverkan med annan grundläggande service.