Befolkningens användning av posttjänster 2016 - PTS-ER-2016:6

I årets undersökning uppger var fjärde respondent (26 %) att de besöker ett av PostNords serviceställen 1-3 gånger/år. Något färre (24 %) uppger att de besöker ett serviceställe en gång i månaden. Den vanligaste anledningen till att besöka ett av PostNords serviceställen är för att hämta paket eller tjocka brev. Nio av tio besöker PostNords serviceställen av den orsaken. Även nio av tio är nöjda med personalens kunnande och det bemötande de får när de besöker PostNords serviceställen.

Närmare nio av tio skickar åtminstone ett brev under ett år vilket är en andel som inte har förändrats sedan 2014. Trenden går dock tydligt mot färre brev. Man anser det något mer prisvärt att skicka inrikes brev jämfört med utrikes brev. När det gäller inrikes brev tycker 86 % att det är prisvärt att skicka brev medan 75 % av de svarande tycker det är prisvärt att skicka utrikes brev.

Av de som besökt ett serviceställe för att skicka paket eller tjocka brev så har tre av fyra under senaste året skickat minst ett inrikes paket, medan knappt en av fyra
uppger att de har skickat utrikes paket. 72 % tycker att det är prisvärt att skicka inrikes paket och 46 % tycker att det är prisvärt att skicka utrikes paket. För både
inrikes och utrikes paket är det fler som anser att det mer prisvärt i årets undersökning jämfört med 2014.

Drygt sju av tio (72 %) uppger att de antingen har köpt eller sålt varor via nätet under det senaste året. Det är en liten ökning jämfört med 2014 års undersökning.
Motsvarande andel 2014 var 68 %. Att handla på nätet är avsevärt mer vanligt än att sälja.

Vid en generell bedömning avseende det senaste året för hur nöjd eller missnöjd man är med kvaliteten i utdelningen av posten där man bor uppger sig 75 % vara nöjda med kvaliteten i utdelningen. Det är en minskning med nio procentenheter de senaste fem åren från 84 % i 2011 års undersökning. De vanligaste orsakerna till att man är missnöjd är att man får post som inte är ens egen (51 %) och att posten inte kommer fram på utsatt tid (41 %).

Fyra av tio (41 %) i årets undersökning uppger att de är beroende av att få post utdelad till sig fem dagar i veckan. Det är en minskning med fyra procentenheter från den senaste undersökningen år 2014. När det gäller hur väl PostNord placerar sina brevlådor anser majoriteten av respondenterna att PostNords placering av brevlådorna passar dem i hög grad eller helt och hållet (73 %). Tre av tio (29 %) uppger att tömningstiderna har ändrats det senaste året. 66 % anser att PostNords tömningstider av brevlådorna passar i hög grad eller helt och hållet. Det är samma nivå som 2014.