Kartläggning av förutsättningarna att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar - PTS-ER-2016:14

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag (N2015/088977/ITP) kartlagt förutsättningarna för att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar på sådant sätt som riksdagen förordat.

I uppdraget har ingått att kartlägga förutsättningarna inom det postala regelverket för att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar på det sätt riksdagen förordar samt Post- och telestyrelsens möjligheter att verka för att en sådan verksamhet genomförs. I utredningsdirektiven framhålls särskilt att Riksdagen anser att det är nödvändigt att nya och mera omfattande sådana försök med samdistribution av post och tidningar görs och att aktörer som är fristående från PostNord ges möjlighet att delta i sådan verksamhet.

Uppdraget redovisas i denna rapport.