Grundläggande betaltjänster i en digitaliserad framtid - PTS - ER - 2017-20

Det politiska målet för grundläggande betaltjänster är att alla i samhället ska ha tillgång till tjänsterna till rimliga priser och att det i första hand är marknaden som bör tillhandahålla dessa.

Betaltjänstmarknaden präglas av en snabb digitalisering och minskning av kontantanvändningen som nu får allt mer genomgripande konsekvenser. PTS vill särskilt uppmärksamma två trender och deras konsekvenser: Den första är att lönsamheten i kontantinfrastrukturen håller på att utarmas och att den inom en snar framtid sannolikt inte kommer att kunna upprätthållas kommersiellt i allt större områden. Det innebär i sin tur att om kontanter ska fortsätta att vara tillgängliga i hela landet kommer det offentliga troligtvis att behöva ta ett större ekonomiskt ansvar för att upprätthålla infrastrukturen. Att det är få aktörer som upprätthåller infrastrukturen gör den dessutom än mer sårbar och förändringar kan ske hastigt.
Den andra är att det finns ett växande antal företag och föreningar som väljer att bli helt kontantfria, en utveckling som forskare menar kan gå fort. Det innebär i sin tur att även om kontantinfrastrukturen upprätthålls och kontanter är tillgängliga är kontanter inte nödvändigtvis fullt användbara framöver. PTS bedömer att digitaliseringen inom betalmarknaden kommer att fortsätta och att kontantsystemet i framtiden inte kommer att vara tillräckligt heltäckande för att möta samhällets behov av grundläggande betaltjänster.

Det finns minst en halv miljon människor i landet (troligtvis fler) som står helt utanför det digitala samhället och ännu fler som står utanför det digitala betalsystemet. För att hjälpa dessa användare in i det digitala betalsystemet kommer det behövas olika typer av insatser och det är ett arbete som kommer att ta tid.

Mot bakgrund av ovanstående anser PTS att det blir allt mer angeläget att digitala betaltjänster är tillgängliga och användbara för alla och att insatser görs för att öka delaktigheten i det systemet. PTS bedömer att marknadsutvecklingen nu föranleder att arbetet för ökad delaktighet och tillgänglighet i det digitala betalsystemet behöver intensifieras. Myndigheten anser att det skulle kunna uppnås genom en tydlig målsättning och myndighetsuppdrag som tryggar tillgången till och delaktigheten i det digitala betalsystemet. För att det digitala betalsystemet ska kunna tillgodose alla användares behov kommer det att behövas olika typer av insatser, så som utbildning, anpassade lösningar och översyn av befintlig reglering. PTS anser vidare att samverkan mellan myndigheter med olika ansvar inom betalsystemet och för användarna är viktig för att säkerställa att de olika insatserna hänger ihop och skapar en väl fungerande helhet. Samverkan kommer också att behövas mellan det offentliga, det privata och det ideella för att lösa de utmaningar vi står inför. Det kan också finnas skäl att förtydliga vilket ansvar som ska ligga inom arbetet med grundläggande betaltjänster i förhållande till regeringens politik för hela betaltjänstområdet och kontanthanteringen i stort i samhället.

För att en fortsatt övergång till allt mer digitala betaltjänster ska kunna ske på ett hållbart sätt med minimala problem för enskilda och för verksamheter är PTS bedömning att det under en övergångsperiod kommer att behövas så väl insatser som stödjer tillgången till grundläggande betaltjänster i det kontantbaserade betalsystemet som insatser som ökar tillgängligheten och delaktigheten i det digitala betalsystemet. Det sker till viss del redan idag, men utan en förstärkning av insatserna i det digitala betalsystemet finns en risk att utvecklingen får allt större negativa konsekvenser för de som står utanför det digitala systemet.

Klicka här för att läsa rapporten.


Grundläggande betaltjänster i en digitaliserad framtid