Kvalitetsproblemen på den svenska postmarknaden - en uppföljande studie - PTS-ER-2017-13

Sammanfattning

Postmarknaden genomgår för närvarande en nödvändig förändring för att anpassa verksamheterna till användarnas nuvarande och framtida behov av posttjänster. Konkurrens, inte minst från digitala alternativ, har bidragit till att postoperatörerna har genomfört förändringar som har påverkat posttjänsternas kvalitet och tillförlitlighet. Det har i sin tur lett till ett kraftigt ökat antal klagomål och kritik i media.

PTS har utöver ordinarie verksamhet arbetat med ett utökat antal tillsynsinsatser för att identifiera de bakomliggande orsakerna till problemen, postoperatörernas vidtagna åtgärder och vilka förtydligande krav på kvalitet och tillförlitlighet som regelverket kan behöva ställa. PTS konstaterar i föreliggande rapport att Postnord och Bring Citymail visserligen har genomfört en mängd kvalitets- och tillförlitlighetshöjande åtgärder, men att båda operatörerna står inför fortsatta utmaningar. Postnord till följd av fortsatt minskade brevvolymer och Bring Citymail på grund av verksamhetens snabba expansion och problem att säkerställa samma servicenivå i underleverantörernas utdelningsverksamhet. Myndigheten ser därför ett behov av att även framöver ställa krav på postverksamheternas kvalitet och tillförlitlighet och samtidigt fortsätta arbeta för nödvändiga anpassningar av regelverket.