Svensk postmarknad 2017 - PTS-ER-2017-4

Sammanfattning

PTS konstaterar i Svensk postmarknad 2017 att postoperatörernas aktuella kvalitetsproblem delvis har sin grund i det förändringstryck postoperatörerna står under på grund av digitaliseringen i samhället och de minskande brevvolymer som följer av denna. Efter att postmarknaden under överskådlig tid har varit en tillväxtmarknad kom den elektroniska substitutionen att slå igenom på allvar runt millennieskiftet och antalet fysiska brev började minska. De senaste åren har volymnedgången accelererat något i takt med befolkningens och organisationernas ändrade kommunikationsvanor, samtidigt som en snabbväxande e-handel har skapat kraftigt ökande paketvolymer. Postmarknaden har därmed förändrats i grunden och operatörernas strategiska fokus har alltmer förskjutits från brevförmedling mot distribution av paketförsändelser.

Prisregleringen av enstaka övernattbefordrade brev och priskonkurrensen på marknaden för brevsändningar har påverkat Postnords möjligheter att kompensera för volymfallet på intäktssidan. För att ändå bibehålla lönsamheten i verksamheterna när brevvolymerna faller har man istället valt att reducera kostnaderna vilket har fått följdverkningar på tjänsternas kvalitet. Även Bring Citymail och deras samarbetspartners har haft kvalitetsproblem men dessa beror främst på att man under 2016 har expanderat sin verksamhet. Antalet klagomål till operatörerna har ökat betydligt de senaste åren och under 2016 inkom 2 520 förfrågningar till PTS. Jämfört med 2014 innebär det en knapp fyrdubbling i antalet enskilda kontakter med myndigheten.

PTS ser allvarligt på såväl kvalitetsproblemen som klagomålsutvecklingen och har under 2016 och början på 2017 utökat tillsynsinsatserna avseende postoperatörernas verksamheter särskilt beträffande kvalitet och tillförlitlighet. Myndigheten har en pågående dialog och täta kontakter med operatörerna rörande de aktuella problemen, både på central och lokal nivå. PTS kan av tillsynsinsatserna dra slutsatsen att de kostnadsbesparingar och produktionsförändringar som operatörerna har genomfört de senaste åren gör det mycket svårt att nå tidigare etablerade mål och ambitioner vad gäller kvalitet och tillförlitlighet.

I PTS pågående tillsynsarbete lägger myndigheten särskild vikt vid vilka krav som bör ställas på operatörerna i syfte att tydliggöra hur operatörerna kan genomföra nödvändiga besparings- och effektiviseringsåtgärder och samtidigt säkerställa att de kan leva upp till postlagens krav på en tillförlitlig brevverksamhet. I samband med att PTS har inlett arbetet med att förnya operatörernas tillståndsvillkor ser myndigheten även över möjligheten att förtydliga villkoren vad gäller tillförlitlighet.

En förutsättning för att postoperatörerna framöver ska kunna upprätthålla en hög kvalitet och tillförlitlighet i sina verksamheter är att regelverket medger lättnader avseende prisreglering och servicenivå. Det innebär till exempel att nuvarande pristak på enstaka övernattbefordrade brevförsändelser bör modifieras för att prissättningen ska kunna anpassas till en förändrad kostnadsbild på grund av sjunkande brevvolymer. Det innebär också att vi i Sverige, på samma sätt som våra nordiska grannländer nu gör, bör säkerställa att posttjänsternas servicenivå anpassas till de behov som finns i ett digitaliserat samhälle.

För att Sverige ska kunna upprätthålla en självfinansierande samhällsomfattande posttjänst som motsvarar de skiftande behoven över hela landet bör servicenivån göras mer flexibel och anpassas till exempel efter bredbandsutbyggnad och andra lokala förutsättningar. Enligt PTS mening bör man i första hand överväga möjligheten att begränsa utdelningsfrekvensen i tätorter, där det finns tillgång till snabb bredbandsuppkoppling och många andra alternativa servicelösningar. Besparingar i dessa områden kan möjliggöra en bibehållen servicenivå i glesbygden.