Svensk postmarknad 2018 - PTS-ER-2018-10

Sammanfattning

Postmarknaden fortsätter att förändras i takt med att vi skickar färre brev men allt fler paket. I syfte att skapa en reglering som kan bidra till en moderniserad och välfungerande posttjänst har regering och riksdag under 2017 beslutat om ändringar i såväl postförordningen som i postlagen. Från och med 1 januari 2018 är statens krav att brev ska levereras inom två dagar (tvådagarsbefordran) istället för som tidigare inom en dag (övernattbefordran). Den 1 april 2018 trädde nya regler i postlagen i kraft som ger PTS möjlighet att meddela på vilket sätt utdelning av postförsändelser ska ske samt även samla in uppgifter från företag som tillhandahåller posttjänster om deras ekonomi och verksamhet.

Brevvolymerna på den svenska postmarknaden fortsätter att minska. Under 2017 skickades sammanlagt 2,2 miljarder försändelser. Det är en minskning med drygt tre procent jämfört med året innan. Sedan år 2000 har brevvolymen minskat med närmare 36 procent. För postoperatörerna innebär detta att de behöver ställa om sin verksamhet i takt med att användarnas beteende och behov ändras. Det är viktigt att detta sker på ett hållbart och tillförlitligt sätt, då behovet av en fungerande postutdelning fortfarande är starkt i Sverige. Den snabbt ökande e-handeln och de därmed ökande paketvolymerna har medfört att antalet ombud ökat och därmed också tillgängligheten. Lands- och glesbygd är emellertid fortsatt känslig för förändringar, omlokalisering och nedläggning av ombud.

Postnord är den absolut största aktören på postmarknaden och står för närmare 79 procent av alla utdelade brev. Däremot minskar Postnords marknadsandel något och drygt 20 procent av breven levereras nu av Bring Citymail, i samarbete med morgontidningsdistributörerna, eller lokala postoperatörer.

Postoperatörerna har fortsatta utmaningar när det gäller att hålla en hög kvalitet. När det gäller Postnords utdelning av brev för övernattbefordrade brev sjönk andelen brev som delats ut dagen efter inlämning/postning till 90,34 procent 2017. Det är en minskning från 2016 års 91,25 procent, men något högre än 2015 då resultatet var 89,75 procent.
PTS fick under 2017 in något fler klagomål jämfört med året innan. Till Postnord inkomna kundsynpunkter minskade medan antalet reklamationer om försvunna och skadade försändelser ökade markant under året. Även Bring Citymail fick in fler klagomål under 2017 jämfört med föregående år. PTS kan konstatera att trots att postoperatörerna tar frågan på allvar och genomför åtgärder för att höja kvaliteten behöver de vidta fler åtgärder för att minska kvalitetsproblemen.


Relaterade sidor