PTS återrapp ortering av 2019 års arbete med grundläggande betaltjänster - PTS-ER-2020-06

Sammanfattning

Denna rapport utgör PTS rapportering till regeringen av 2019 års arbete med grundläggande betaltjänster.

Under 2019 har PTS lämnat ekonomiska bidrag till 20 länsstyrelser. Inom 14 län har dessa bidrag bland annat medfört att det i slutet av 2019 fanns 46 statligt finansierade betaltjänstombud. Dessa erbjuder, beroende på lokala behov, tillgång till kontantuttag, möjlighet att betala räkningar och/eller möjlighet för företag och föreningar att deponera dagskassor. Indikativa siffror från Tillväxtverket talar för att de statligt finansierade ombuden under 2019 bland annat bidragit till att cirka 53 000 personer i genomsnitt fått cirka 19 km kortare distans till närmaste servicepunkt för kontantuttag[1].

PTS har även finansierat regionala processledare i 21 län för arbete med insatser som ombudslösningar, utvecklingsprojekt och främjandearbete. Bland annat arbetar flera processledare med att initiera, stödja och uppmuntra olika utbildningsinsatser kring digitala betaltjänster och under 2019 har många processledare även deltagit i bredskapsrelaterade workshops om betalsystemet går ner. PTS har även lämnat bidrag till Tillväxtverket för förvaltningen av databasen Pipos ServiceAnalys, samt till Länsstyrelsen i Dalarnas län för att stödja länen genom en Stödsamordningsfunktion och fem arbetsgrupper.

Utöver löpande myndighetsarbete med ansökningar, beslut och uppföljning har PTS arbetat främjande för att stödja länsstyrelserna. PTS var exempelvis medarrangör till den årliga betaltjänstkonferensen i mars, ordnade en aktörsträff och processledarutbildning i september och deltog i arbetet i två arbetsgrupper. I samverkan med arbetsgruppen för informationsinsatser har PTS även avropat studien Kartläggning av information om betaltjänster som underlättar digital inkludering.

PTS bevakar även betalmarknaden och har kontakter med marknadsaktörer, myndigheter och andra intressenter. PTS konstaterar i rapporten att trots den kommande skyldigheten för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (prop. 2019/20:23 ), får PTS ändå signaler från marknadsaktörer om att infrastrukturen är sårbar, framförallt när det gäller värdetransporter och tillgången till växel och växelkassor. PTS noterar även att tillgång till sådan grundläggande infrastruktur är en förutsättning för statens ombudsinsatser.

Arbetet med grundläggande betaltjänster behöver även förhålla sig till den kommande skyldigheten för kreditinstituten. Skyldigheten kan bidra till att upprätthålla utbudet av kontanttjänster, men eftersom den inte träder i kraft förrän nästa år finns det en osäkerhet idag om var marknadsaktörer kommer att tillgodose behov och var länsstyrelserna kan bevilja statligt stöd. Arbetet med grundläggande betaltjänster behöver även anpassas till det minskade anslaget, vilket kommer att påverka de statliga insatserna och innebär initialt att insatser som främjar delaktighet i det digitala betalsystemet begränsas.