Svensk postmarknad 2021 - PTS-ER-2021-10

Sammanfattning

Under 2020 har den svenska postmarknaden påverkats av den pågående pandemin. E-handeln växte med 40 procent under 2020 vilket har lett till att varuförsändelserna blir allt fler. Samtidigt har brevvolymerna fortsatt att minska. Det driver på utvecklingen mot en allt mer mottagarorienterad postmarknad. Utvecklingen medför dels att postmarknadernas delmarknader för skriftliga meddelande respektive varor fortsätter att utvecklas åt olika håll, dels att gränsen mellan postmarknadernas delmarknader och övriga angränsande marknader blir allt mer utsuddad.

Brevvolymen fortsatte att falla i ännu högre takt än under det tidigare rekordåret 2019. Antalet utdelade brev minskade till knappt 1,6 miljarder, en nedgång med 11,8 procent under 2020 (jämfört med en minskning om 10,5 procent 2019). Sedan år 2000 har den totala brevvolymen minskat med 53,6 procent.

PTS undersökning visar att det levererades nära 192 miljoner paket upp till 20 kg i Sverige under 2020. Av dessa var ca 22 miljoner returförsändelser. Omsättningen uppgick till 10,2 miljarder kr. Till detta kan paketbreven adderas som utdelades genom brevbäringen, det vill säga knappt 48 miljoner försändelser med en omsättning om 1,1 miljarder kr. Sammanlagt delades 239 miljoner paket och paketbrev ut i Sverige med en omsättning om totalt 11,3 miljarder kr.

Översynen av svensk postreglering har fortsatt under 2020. Regeringen har bland annat tillsatt dels en utredning om postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika, vapen med mera skickas per post, dels en utredning om finansieringen av den samhällsomfattande posttjänsten. PTS bistår med experter och underlag i båda utredningarna. Mot bakgrund av samhällets förändrade behov av posttjänster är det positivt att regeringen tillsatt en utredning om innehåll och finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten. Omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten har i stora delar varit oförändrad sedan avregleringen av postmarknaden 1993.

Men en fortsatt modernisering av postreglering är inte tillräckligt för att vi även i framtiden ska ha tillgång till posttjänster som svarar mot samhällets behov. Med en postmarknad som är allt mer integrerad med andra marknader blir det allt tydligare att framtida lösningar måste utvecklas genom en ökad samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer. Bara så kan de fördelar som den strukturomvandling som digitaliseringen medför förverkligas fullt ut.

I takt med att marknaden förändras genom att hushåll och företag efterfrågar andra typer av posttjänster, påverkas och förändras också serviceutbudet i landet. Medan behoven hos de som använder sig av och är beroende av välfungerande posttjänster är förhållandevis likartade över landet ser de geografiska förutsättningarna olika ut. I takt med att e-handeln växer blir också postlådans funktion allt viktigare. Paketmarknaden genomgår stora förändringar och det etableras nya leveranssätt. Flera företag har aviserat satsningar på paketboxar, där mottagarna kan hämta ut paket utan att behöva stå i kö hos paketombud.
En viktig del i kvalitetsuppföljningen på postmarknaden är mätningen av hur stor andel av enstaka inrikes brev som levereras i tid enligt de bestämmelser som anges i 6 § postförordningen. Reglerna innebär att minst 95 procent av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet brevet lämnas in. Mätningen visar att Postnord i genomsnitt delade ut 98,1 procent av de tvådagarsbefordrade breven i tid på nationell nivå år 2020, vilket med god marginal överskred postförordningens krav om 95 procent och är högre än motsvarande siffra 97,7 procent år 2019.

Det förändrade befordringstidskravet regeringen införde i postförordningen 2018, har möjliggjort att Postnord har testat en ny produktionsmodell. Den innebär att brev vanligtvis levereras varannan vardag medan bland annat vissa varuförsändelser delas ut varje vardag. Postnord har i början av 2021 fattat ett inriktningsbeslut att under 2021 och 2022 genomföra den nya produktionsmodellen i hela landet. PTS följer denna utveckling i syfte att verifiera hur väl Postnord lever upp till de krav som ställs på postoperatören.

Kortversion

Klicka här för att läsa en kort version av rapporten.