Befolkningens användning av posttjänster 2022 - PTS-ER-2022-15

Undersökningens huvudresultat

Resultatet av undersökningen visar att de flesta är relativt nöjda med Postnords service och tjänster. En klar majoritet är nöjd med tiden det tar att ta sig till servicestället, serviceställens öppettider samt kötider. Hälften av respondenterna uppger att de har ett serviceställe inom en kilometers avstånd. Nöjdhet med tiden det tar att ta sig till Postnords serviceställe korrelerar med närheten i kilometer till servicestället. Ju längre bort respondenten bor, desto mindre nöjda är de.
Sedan 2014 har andelen som uppger att det är prisvärt att skicka brev inrikes sjunkit med en tredjedel från 88 till 54 procent. När det gäller hur prisvärt respondenterna upplever att det är att skicka brev är förändringen de senaste åtta åren markant. Att färre upplever brev som prisvärda kan hänga samman med att regeringen har ändrat pristaket så att portot har kunnat höjas något de senaste åren. När det gäller hur prisvärt respondenterna upplever att det är att skicka paket är förändringen inte lika stor. Huruvida respondenterna tycker att det är prisvärt eller inte att skicka brev eller paket inrikes korrelerar inte med kostnaden de årligen lägger på dessa tjänster. Däremot finns det en viss korrelation mellan hur många utrikes paket respondenterna skickar i förhållande till hur mycket pengar de årligen lägger på tjänsten. Ju mer pengar de lägger, desto mindre prisvärd tycker de att den är.

Drygt hälften av respondenterna (55 procent) får sin post utdelad i enskilt placerad postanordning. 95 procent av dessa har denna placerad inom 200 meter från sitt hem. Nästan nio av tio respondenter (86 procent) är nöjda med placeringen av sin postlåda eller sitt brevinkast. Av de fyra procent som är missnöjda med placeringen uppger 41 procent att de tycker att det är för långt till postlådan och 26 procent att de är oroliga för att bli av med sin post.

Av de respondenter som uppger att de är missnöjda med kvaliteten i postutdelningen anger 61 procent att det beror på att de anser att posten inte kommer fram i tid och 53 procent att det beror på att de får post som inte tillhör dem. 41 procent uppger i årets mätning att deras post kommer till någon annan, vilket är en ökning då motsvarande andel 2019 var 29 procent.

E-handeln fortsätter att öka och antalet skickade brev sjunker. Trenden är att allt fler både köper och säljer varor via internet. 80 procent har köpt eller sålt en vara via internet senaste året. Allt färre är beroende av utdelning av post fem dagar i veckan, vilket är i linje med PTS tidigare undersökningar. 92 procent av respondenterna uppger att det räcker med postutdelning upp till tre dagar i veckan. Behovet av hög frekvens i postutdelningen korrelerar med respondenternas ålder såtillvida att ju äldre respondenterna är desto större är behovet av att få postutdelning oftare. Detta resultat går i linje med PTS tidigare undersökningar.

Nästan hälften av respondenterna uppger att Postnords tömningstider passar dem i hög grad eller helt och hållet. Detta innebär en minskning med 18 procentenheter sedan 2019. Det finns en korrelation mellan nöjdhet och hur mycket pengar respondenten lägger varje år på att skicka brev. Ju mer pengar som läggs på att skicka brev desto lägre är nöjdheten med Postnords tömningstider. Att färre är nöjda med Postnords tömningstider kan bero på att de sedan den 1 juli 2019 töms tidigare på dagen, ibland redan klockan 9.00 på morgonen.