Den svenska paketmarknaden 2021 -PTS-ER-2022-27

Post- och telestyrelsen (PTS) har till uppgift att fortlöpande följa utvecklingen på postmarknaden, bevaka att posttjänsterna motsvarar samhällets behov, samt främja en effektiv konkurrens. Sedan 2018 är PTS också nationell tillsynsmyndighet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (”paketförordningen”), vilken syftar till att främja konkurrens och pristransparens på paketmarknaden. Sedan ikraftträdandet av paketförordningen har PTS fått utökade möjligheter att samla in data från företag verksamma på den svenska paketmarknaden. Syftet med denna rapport är att beskriva utvecklingen på den svenska paketmarknaden 2021 i termer av tillväxt och marknadskoncentration. Sammanfattningsvis kan PTS konstatera att inhämtad statistik visar en dynamisk och växande paketmarknad, med ett ökande antal aktörer som konkurrerar inom de olika delsegmenten på marknaden.

Rapport

Den svenska paketmarknaden 2021