Svensk postmarknad 2022 - PTS-ER-2022-16

Sammanfattning

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att bevaka, analysera och beskriva postmarknadens utveckling. Frågan om hållbarhet och hållbara leveranser har blivit en allt viktigare fråga. Genom de globala målen i Agenda 2030 är det tydligt att arbetet för ett mer hållbart samhälle berör alla som på olika sätt påverkar postmarknadens utveckling. Det handlar om att skapa miljö- och klimatmässigt hållbara leveranskedjor, men även om att postservicen ska vara socialt hållbar och svara mot de behov användarna har oavsett förmåga eller var i landet de bor. Dessa aspekter måste samtidigt vägas mot kostnaden att tillhandahålla posttjänster i syfte att säkerställa att de är ekonomiskt hållbara över tid. Just nu pågår en av regeringen tillsatt utredning om finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten som ska vara klar i slutet av januari 2023.

Samhällets digitalisering har lett till stora förändringar i användarnas kommunikationsvanor. Under 2021 skickades ca 1,5 miljarder brevförsändelser inom Sverige, varav ca 1,4 miljarder traditionella brev och ca 73 miljoner paketbrev (brev avsedda för varuförsändelser). Jämfört med 2020 har den totala brevmarknaden minskat med 5,4 procent i termer av volymer, och ökat med 1,1 procent i termer av omsättning. Totalsiffrorna döljer att medan traditionella brev har minskat både i termer av volymer (-7 procent) och i termer av omsättning (-9 procent), har paketbreven ökat både räknat i volymer (+45 procent) och omsättning (+74 procent).

Efterfrågan på miljömässigt hållbara leveranser hos användarna skapar stor innovationskraft på marknaden. PTS har i årets rapport lyft fram några exempel på initiativ som pågår för att göra leveranserna mer miljövänliga såsom: mer klimatsmarta transporter, ökad hållbarhet vad gäller förpackningar med mindre luft och emballage, samordning av transportflöden, initiativ för återbruk, information till konsumenterna för att öka efterfrågan på hållbara leveransval, arbete för mer hållbar arbetsmiljö inom e-handelsbranschen samt att fler aktörer erbjuder leveranser till paketskåp som ett alternativ till hemkörning och leverans till ombud.

Även i PTS arbete, både internationellt och nationellt, har hållbarhetsfrågorna fått ökat fokus de senaste åren. European Regulators Group for Post (ERGP) har till exempel sedan början av 2022 en dedikerad arbetsgrupp ERGP Sustainability Work Group, i vilken PTS deltar, som diskuterar hur medlemsländerna kan skapa mer hållbara posttjänster. Därutöver arbetar myndigheten både genom reglering och främjande (omvärldsbevakning, informationsspridning och samverkan) med att skapa förutsättningar för både socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara posttjänster.

PTS planerar att uppdatera regleringen avseende utdelning inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten under 2023. En viktig grundförutsättning i denna är att slå vakt om att posttjänsterna även fortsättningsvis ska vara socialt hållbara även för samhällets mest sårbara användargrupper. Det handlar till exempel om att de användare som redan i dag har långt till sin postanordning inte ska få längre till den samt att äldre och personer med funktionsnedsättning fortsatt ska få posten utdelad vid bostaden.

Ett annat ingångsvärde har varit att regelverket så långt som möjligt ska skapa förutsättningar för posttjänster som både motsvarar användarnas behov och är långsiktigt miljömässigt hållbara. I takt med att mottagarna vill få fler större försändelser levererade nära hemmet ställer det större krav på samhället att hitta trafiksäkra leveransplatser som inte innebär trafik inne i bostadsområden och längs vägar som är avsedda för gångtrafikanter. Med fler leveranser från fler aktörer skapas också ett behov av samordning av transporter i syfte att minska påverkan ifrån utsläpp och samtidigt möjliggöra ökad service i de glest befolkade delarna av landet.

Förändringar i postutdelningen är något som sker kontinuerligt och är nödvändigt för att anpassa servicen efter samhällets ändrade behov. PTS avsikt med det uppdaterade regelverket är att tydliggöra för berörda parter hur förändringsprocessen ska gå till och i vilket läge tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten inte är skyldig att dela ut postförsändelser enligt det postala regelverket. Syftet är att skapa en ökad förutsägbarhet i regleringen som leder till större trygghet vid förändringar i utdelningen.

PTS har under 2021 och 2022 fortsatt att följa Postnords implementering av operatörens nya produktionsmodell och som innebär varannandagsutdelning av vissa posttjänster. Implementeringen synes ha fungerat väl då myndigheten har tagit emot relativt få klagomål avseende problem som uppstått för användarna med anledning av den förändrade utdelningsfrekvensen. Bilden bekräftas även av resultatet från en undersökning av befolkningens användning av posttjänster som myndigheten nyligen låtit genomföra som visar att 92 procent av respondenterna har behov av postutdelning upp till tre dagar i veckan.3 PTS tillsyn visar dock att marginalerna i Postnords produktionsprocess minskar, vilket innebär att operatören får mindre tid på sig att komma till rätta med problem som kan uppstå i utdelningen. PTS kommer under 2022 fortsätta följa hur modellen påverkar Postnords mätningar av befordringstider.