Förstudierapport 450-470 MHz

Sammanfattning

Syftet med denna förstudierapport är att föreslå lämplig framtida användning för 450 MHz-bandet (450 – 470 MHz). PTS beslutade i april år 2014 om en långsiktig spektrumstrategi, och nu påbörjas arbetet med att implementera strategin. Denna förstudie baserar sig på spektrumstrategin och utgår från den metod som beskrivs där, det vill säga att samhällsekonomisk analys ska vara vägledande för hur frekvensutrymmet ska användas. I denna förstudie ingår att rekommendera vilken frekvensmängd som är lämplig vid en eventuell nytilldelning. Det ingår inte att ta fram tillståndsvillkor, detaljer kring tilldelningsform, tillståndstid etc. Det är istället delar i PTS fortsatta arbete med bandet.

I dagsläget finns det tre olika användningsområden i 450 MHz-bandet. Net1 förfogar över ett blocktillstånd (2x5 MHz) som gäller till och med den 4 mars 2020 och har ett väl utbyggt nät i bandet som tillhandahåller mobila bredbands- och telefonitjänster till slutkunder. Till följd av en lagändring år 2010 får blocktillstånd inte förlängas när tillståndstiden är slut. Utöver blocktillståndet disponeras 450 MHz-bandet också för Private Mobile Radio (PMR) samt maritim ombordkommunikation. Hela 450 MHz-bandet har inom Internationella teleunionen (ITU) pekats ut för framtida mobiltelefoni- och bredbandstjänster (IMT) och bandet erbjuder utomordentliga möjligheter när det gäller god vågutbredning och glesbygdstäckning. Detta sammantaget gör att det finns ett behov av att det i ett så tidigt skede som möjligt blir klargjort hur PTS avser hantera 450 MHz-bandet.

Inledningsvis kartläggs de förutsättningar som är nödvändiga för analysen. Detta har bland annat gjorts genom att inhämta synpunkter och information från externa intressenter. Utifrån konsultationen kan PTS dra slutsatsen att det som efterfrågas år 2020, utöver befintlig PMR och maritim användning i bandet, är frekvenser för mobilt bredband och då särskilt frekvenser för att till en relativt lägre kostnad kunna åstadkomma glesbygdstäckning. PTS konstaterar också att det i dagsläget inte finns politiska mål som skulle motivera en särskild hantering av frekvensutrymmet. PTS bedömer att efterfrågan och marknadsmekanismer ska vara styrande vid tilldelningen, och att bandet ska tilldelas med så få begränsande villkor som möjligt med avseende på teknik eller tjänst. Härigenom utesluter PTS inte någon användning som kan inrymmas i den valda tilldelningsmetoden. Det enda alternativ PTS efter analys utesluter är företräde till frekvensutrymme i bandet i form av dedicerat spektrum till särskild användning eller särskild aktör.

PTS bedömning är att frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Lämplig tidpunkt för nytilldelning bör skapa rimlig framförhållning för den befintliga tillståndshavaren, marknadens aktörer och för PTS att förbereda en tilldelningsprocess.

PTS bedömer att lämpligt frekvensutrymme för nytilldelning är detsamma som det nuvarande blocktillståndet. Det är också i enlighet med gällande standardisering för LTE. Det innebär att frekvensutrymmet för det befintliga blocktillståndet på 2x5 MHz nytilldelas. Detta innebär också att PMR-användningen och den maritima användningen för ombordkommunikation även fortsatt kan använda frekvensutrymme i 450 MHz-bandet.