Förstudie 1800 MHz - PTS-ER 2015:5

Frekvensbanden 1775-1780/1870-1875 MHz är ett frekvensutrymme om 2x5 MHz som idag är tilldelat Net4Mobility. Med anledning av att deras tillstånd för användning av frekvensutrymmet upphör den 31 maj år 2017, syftar denna studie till att kartlägga förutsättningarna och rekommendera en inriktning för en kommande tilldelning av frekvensbanden 1775-1780/1870-1875 MHz.
Förstudien behandlar frågor som frekvensbandens nuvarande användning och egenskaper, PTS tidigare beslut rörande banden, samt legala och tekniska förutsättningar, för att kunna kartlägga vilken användning bandet är mest lämpad för. PTS spektrumstrategi ligger till grund för den beslutsprocess som tillämpas. Efter en inventering av efterfrågan samt bindande förutsättningar är PTS bedömning att den harmoniserade användningen enligt EU-kommissionens beslut även fortsättningsvis ska möjliggöras i det aktuella frekvensutrymmet. Frekvensbanden är inte föremål för några politiska beslut. För denna studie är det således inte aktuellt att beakta andra typer av användningar (kollektiva nyttigheter eller användning för gränsöverskridande tjänster). I enlighet med PTS beslutsprocess innebär ovanstående förutsättningar att det är efterfrågan som ska styra tilldelningen. Denna förstudie fokuserar därmed på tilldelningsformen, dvs. undantag från tillståndsplikt eller tilldelning genom urvalsförfarande. Tilldelning genom utfärdande av sändartillstånd anses mindre lämpligt. Studien ger också förslag på tekniska lösningar för respektive tilldelningsform.

I analysen beaktas den potentiella påverkan respektive tilldelningsmetod har på konkurrensen, varvid vikten av väl avvägda tillståndsvillkor vid ett urvalsförfarande poängteras. Ett område som också belyses är hur villkor om delning, samt hur kapacitet för FoU respektive PoD i frekvensbandet skulle kunna möjliggöras på vissa platser. Exakt hur sådana användningar ska möjliggöras, blir en fråga att ta ställning till i ett eventuellt framtida tilldelningsprojekt.

Den genomförda analysen resulterade i att två alternativ, undantag från tillståndplikt eller tilldelning genom urvalsförfarande, formulerades. För- och nackdelar med respektive alternativ redovisades och för att erhålla ett större underlag för beslut genomfördes en remiss med marknadens aktörer. I avsnitt 4 – Slutsatser redovisas de två alternativen, samt PTS samlade bedömning och inriktning för det fortsatta arbetet.

Sammanfattningsvis föreslås att det fortsatta arbetet inriktas på ett blocktillstånd som tilldelas i ett urvalsförfarande, med ett begränsningsbeslut och en spektrumauktion av ett frekvensblock på motvarande 5,1 MHz.

Faktorer som varit avgörande för detta beslut är bl.a. att PTS nyligen har utökat mängden tillgängligt spektrum i 1800 MHz-bandet, som är undantaget från tillståndsplikt. Effekterna av detta undantag har ännu inte kunnat observeras och värderas. Vidare ger en tilldelning genom urvalsförfarande möjlighet till att både mikro- och makronät kan etableras. Vad gäller konkurrensfrågan kan konstateras att ett auktionsförfarande riskerar gynna befintlig tillståndshavare och därmed inte öka konkurrensen, men heller inte minska konkurrensen jämfört med nuläget. Möjlighet till s.k. ”carrier aggregation” med andra band samt utvecklingen av ”voice over Wifi” kan bidra till en förbättrad konkurrenssituation. PTS ser det också som möjligt att delar av andra frekvensband i framtiden kan bli aktuella för undantag från tillståndsplikt för liknande användning, liksom att det nu aktuella frekvensblocket kan bli föremål för undantag från tillståndsplikt vid en framtida nytilldelning, om förutsättningarna förändras. Sammantaget bedömer PTS att, under nuvarande omständigheter, den nu föreslagna inriktningen bidrar till störst samhällsnytta.