Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 2012, 2013 och 2014 - PTS-ER-2015:20

Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet har genom krav i tillståndsvillkoren ålagts att inte orsaka störningar på marksänd tv. Denna rapport följer upp hur tillståndshavarna (operatörerna) har efterlevt detta villkor mellan år 2012 och fram till slutet av år 2014. En motsvarande sammanställning gjordes 2014 där statistik fram till slutet av 2013 redovisades1. Rapporten bygger på statistik från tillståndshavarna i 800 MHz-bandet, Hi3G, Net4Mobility och TeliaSonera Mobile, som har sammanställts av Telekområdgivarna. Telekområdgivarna agerar som gemensam part för tillståndshavarna i 800 MHz-bandet och har rollen som samordnare av konsumentklagomål när det gäller störningar på tv-mottagning.

Under 2014 tog Telekområdgivarna emot 292 anmälningar om störningar på tv-mottagning, av konsumenter som bor i områden där 800 MHz-bandet har byggts ut. Motsvarande statistik från 2013 visar på 427 anmälningar och under 2012 tog Telekområdgivarna emot 148 anmälningar av konsumenter bofasta i 800 MHz-områden. Statistiken visar på en minskande tendens av störningsanmälningar mellan år 2013 och 2014.

När en konsument anmäler störningar på tv-mottagningen kontrollerar tillståndshavarna bl.a. hur utbyggnaden av 800 MHz-bandet ser ut i närområdet. I många fall skickar tillståndshavarna ut ett frekvensfilter till de konsumenter som upplever störningar och som bor i ett område där 800 MHz-bandet har byggts ut. Under 2014 har drygt femtio filter skickats ut i snitt per månad från tillståndshavarna. Motsvarande siffra för 2013 var ca sextio filter per månad. Dessa filter ser till att signaler från 800 MHz bandet inte når tv-mottagaren och på detta sätt kan en tv-störning som beror på utbyggnad i 800 MHz-bandet avhjälpas. Endast ett fåtal konsumenter har under 2014 återkopplat negativt efter filterutskick från operatörerna. Det är sannolikt också många konsumenter som på egen hand har löst tv-störningsproblem relaterade till 800 MHz-utbyggnad utan att kontakta telekområdgivarna, dessa fall ingår inte i statistiken i denna rapport.

PTS konstaterar vidare att mobiloperatörerna uppfyller 800 MHz-tillståndets samordningskrav genom Telekområdgivarnas roll som gemensam kontaktpunkt vid anmälningar om tv-störningar och att rutinerna för att samordna samt avhjälpa tv-störningar fortfarande fungerar väl.