Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694–790 MHz) - PTS-ER-2015:15

Med anledning av regeringens beslut om att frigöra 700 MHz-bandet (694-790 MHz) för annan användning än marksänd tv har PTS fått i uppdrag att utifrån de politiska målen för informationssamhället, som framgår av gällande lagstiftning och riksdagsbeslut, utreda den fortsatta användningen av 700 MHz-bandet efter den 31 mars 2017.*) Inom ramen för regeringsuppdraget ska PTS redogöra för den internationella utvecklingen av 700 MHz-bandets användning, särskilt i ett europeiskt perspektiv. PTS ska också överväga behovet av åtgärder för att skydda sändningar av marksänd tv från störningar till följd av annan användning i 700 MHz-bandet.

PTS analys visar att den användning som i dagsläget bedöms generera högst samhällsnytta i 700 MHz-bandet är mobilt bredband för kommersiella tjänster. 700 MHz-bandet bör därför tilldelas för att möjliggöra denna användning.

Sverige har mycket god tillgång till mobila kommunikationsnät. Det finns en hög befolkningstäckning såväl som yttäckning i landet. Dock förekommer det, förutom större täckningsluckor där människor mycket sällan befinner sig, mindre täckningsluckor i områden som i övrigt har mobiltäckning. Kontinuerlig yttäckning är en viktig aspekt för att konsumenterna ska uppleva god tillgång till mobila kommunikationsnät. Att tilldela 700 MHz-bandet innebär mer frekvensutrymme för mobilt bredband, vilket i sig ökar sannolikheten för yttäckning och hög överföringshastighet också långt från mobilmast.

I betänkandet Effektivare signaler (SOU 2008:72) föreslogs att upphandling, finansierad via offentliga medel eller en fond, i första hand skulle användas som instrument för att förbättra täckningen i områden där kommersiellt intresse saknas. PTS tillstyrkte förslaget och instämmer alltjämt i utredningens bedömning att upphandling på många sätt är ett effektivare och mer precist instrument än täckningskrav. I nuläget är dock täckningskrav det verktyg som PTS har att tillgå.

En viktig utgångspunkt när PTS väljer att förena tillståndsvillkor med specifika krav är att åtgärden ska vara samhällsekonomiskt motiverad eller motiverad utifrån politiska mål. Om det finns behov kan PTS vid frekvenstilldelningen ställa krav på viss täckning. De täckningskrav PTS ställt har varit baserade på procentuell andel av yta för olika geografiska områden (450- och 900 MHz-banden), befolkningstäckning (2100 MHz-bandet), eller som i 800 MHz-bandet de individuella hushåll och arbetsställen som PTS pekar ut.

PTS ser att det är motiverat att förena 700 MHz-bandet med ett täckningskrav och då främst i syfte att öka tillgången till mobila kommunikationsnät där konsumenterna befinner sig. Täckningsnivån bör möjliggöra taltjänst och datatjänster upp till ca 10 Mbit/s. Ett liknande upplägg som för 800 MHz-tilldelningen är då en möjlighet, det vill säga en form av tilldelning där det sker en budgivning i pengar och där tillståndshavaren ska bygga ut till en kostnad som motsvarar det bjudna beloppet. Utbyggnaden skulle dock i detta fall i första hand fokusera på geografiska områden med bristfällig mobiltäckning, till skillnad från täckningskravet i 800 MHz-bandet som fokuserar på fast bredband om minst 1 Mbit/s till hushåll och fasta arbetsställen.

Det är ett flertal länder i Europa som gått ut med besked om tilldelningar i en nära framtid av 700 MHz-bandet för mobila tjänster. Resultatet av internationell harmonisering har fortsatt stor betydelse för den framtida användningen av 700 MHz-bandet i Sverige.

Användning av mobilt bredband riskerar utan åtgärd att orsaka påverkan på mottagning för marksänd tv inom samma geografiska område. Förutsättningarna för att skydda mottagning av marksänd tv är emellertid goda och hindrar inte en framtida tilldelning av 700 MHz-bandet för mobilt bredband. Särskilda åtgärder för att säkerställa skydd av marksänd tv kommer dock sannolikt att krävas. PTS kommer genom dessa åtgärder säkerställa ett adekvat skydd av marksänd tv vid en framtida tilldelning av 700 MHz-bandet.

 

*) N2014/2008/ITP