Remissammanställning 1800 MHz förstudie - dnr 15-728

I form av en förstudierapport som publicerades den 3 mars 2015 har Post- och telestyrelsen (PTS) analyserat hur frekvensutrymmet 1775-1780/1870-1875 MHz bör användas och tilldelas efter att det befintliga tillståndet gått ut. I samband med publiceringen gavs intressenter i en remiss möjlighet att lämna kompletterande information och/eller synpunkter på PTS bedömningar samt att svara på ett antal specifika frågor. Sista dag att besvara remissen utökades till den 13 april 2015.

PTS sammanfattar i detta pm de synpunkter som kommit in under remisstiden.