Analys av behov och efterfrågan för en ny tilldelning genom urvalsförfarande i frekvensområdena 3438–3510 och 3538–3600 MHz

Sammanfattning
Syftet med denna analys är att fastställa om frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz ska förberedas för en ny tilldelning genom urvalsförfarande i god tid innan tillståndstiden går ut 2017-12-31 för de nationella blocktillstånden samt att i ställningstagandet tillämpa EU-kommissionens genomförandebeslut om harmonisering av frekvensbandet 3400–3800 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Analysen grundas bland annat på en enkätundersökning av användning och efterfrågan, och följer principerna i PTS spektrumstrategi samt gällande internationell reglering.
För att svara på frågan om ny tilldelning av nationella blocktillstånd genom urvalsförfarande ska genomföras sätter PTS frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz i ett större sammanhang, både tidsmässigt och frekvensmässigt. PTS har därför analyserat behov och efterfrågan i hela 3,5 GHz-bandet och även dagens användning av både 3,5 GHz- och 3,7 GHz-bandet.

Inventeringen av 3,5 GHz-bandets och 3,7 GHz-bandets användning har visat att tillstånden och frekvenserna används i mycket låg grad.

Den internationella utvecklingen indikerar ett stort potentiellt värde av en sammanslagning av 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden för trådlös bredbandig kommunikation i termer av både hög hastighet och kapacitet. En sammanslagning skulle även innebära bättre möjligheter för att använda 5G-teknik i banden.
Baserat på ovanstående och med hänvisning till principerna i spektrumstrategin drar PTS följande generella slutsatser:

  • 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ska på sikt hanteras tillsammans.
  • Tillståndstiderna i 3,5 GHz- och 3,7 GHz-banden ska möjliggöra sådan hantering.
  • PTS bör inte tilldela nationella blocktillstånd i 3,5 GHz-bandet vid utgången av år 2017 genom urvalsförfarande.

PTS avsikt är därför att avvakta med en ny tilldelning genom urvalsförfarande av 3438−3510 och 3538−3600 MHz fram tills dess att frekvensbandet 3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt. Det innebär också att hela 3400−3800 MHz-bandet skulle kunna tilldelas när alla tillstånden i det bandet gått ut.