Uppdaterad förstudierapport 450 - 470 MHz - PTS-ER-2016:26

Syftet med denna uppdaterade förstudie är att utreda om det finns ändrade förutsättningar eller nyinkommen information, idag jämfört med år 2014 då den ursprungliga förstudien publicerades, som föranleder att tidigare slutsatser avseende framtida användning av frekvensutrymmet 450–470 MHz bör ändras. PTS har också velat ge intressenter möjlighet att inkomma med kompletterande information angående den framtida användningen i bandet inför att en tilldelningsprocess inleds.

PTS bedömning att frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande kvarstår. Även bedömningen att ett lämpligt frekvensutrymme för tilldelning är detsamma som det nuvarande blocktillståndet kvarstår, dvs. 452,5-457,5 MHz och 462,5-467,5 MHz.

PTS har lyft 450 MHz-bandet som ett tänkbart alternativ vid eventuellt politiskt beslut om dedikerat nät för Mobilt bredband för Public Protection and Disaster Relief (BB PPDR). Dock finns inget sådant beslut och andra skäl som motiverar att frekvenser i 450 MHz-bandet efter behovsprövning undantas för särskild användning finns heller inte i dagsläget. Dock kan nya politiska mål ändra denna bedömning.

Slutsatsen att tilldela frekvensutrymmet för att möjliggöra LTE-användning har stärkts sedan förstudien publicerades. Under 2015 har LTE-nät i 450MHz-bandet etablerats i Sverige och våra nordiska grannländer, och det råder idag betydligt mindre osäkerhet avseende internationell harmonisering och LTE-standard för 450 MHz-bandet.

Avseende kapacitet och täckning har 450 MHz-bandets betydelse för befolkningstäckningen minskat avsevärt och är inte längre kritiskt för att nå bredbandmålet. 450 MHz-bandet har emellertid tack vare sina goda utbredningsegenskaper alltjämt en viktig roll för verksamheter inom exempelvis lantbruk, skogsbruk, rennäring eller andra verksamheter som kräver god yttäckning. Nätet i 450 MHz-bandet används också och är betydelsefullt för många samhällskritiska tjänster samt för andra tjänster som kräver god täckning över stora landområden.

Marknadens värdering av frekvensutrymme i 450 MHz-bandet begränsar PTS möjligheter att förena tillståndsvillkoren med för tillståndshavaren alltför kostsamma krav, oavsett om det gäller krav på utbyggnad, att upprätthålla viss nivå av täckning eller minskad sårbarhet.

Slutsatsen att tillstånden bör tilldelas med så få begränsande villkor som möjligt kvarstår, för att ge den kommande tillståndshavaren möjlighet att möta morgondagens såväl som dagens behov. Att ha tillståndsvillkor som låser användningen till de behov som finns idag riskerar att förhindra att samhällsnyttan maximeras över tid. Frekvensutrymmet bör därför tilldelas med så få begränsande villkor som möjligt med avseende på teknik eller tjänst.