Frekvensplanering för analog kommersiell radio PTS-ER-2017:16

Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar här en frekvensplan för kommersiell analog radio, som innebär möjligheter till tre nationella nät med en befolkningstäckning mellan 81 och 83 procent vardera. Därutöver finns även möjlighet till regionala och i viss utsträckning också lokala sändningsområden. Sammantaget möjliggör frekvensplanen för de kommersiella aktörerna att sända betydligt mera radio, både i form av fler programformat till en större andel av befolkningen och över större geografiska områden än vad som är möjligt idag.

Nuvarande sändningstillstånd för analog kommersiell radio upphör att gälla den 31 juli 2018. Inför att nya tillstånd för analog kommersiell radio ska utlysas av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har PTS fått i uppdrag av regeringen att ta fram en ny frekvensplanering för analog kommersiell radio. Frekvensplaneringen ska enligt uppdraget främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio. Frekvensplaneringen bör bland annat möjliggöra sändningsområden med så stor täckning som möjligt och inte påverka Sveriges Radios och närradions möjligheter att bedriva sina verksamheter. Arbetet med att ta fram en frekvensplan har bedrivits i nära dialog med MPRT.

Efter dialog med och synpunkter från MPRT formulerade PTS en målsättning att den nya frekvensplanen ska möjliggöra tre sändningsområden med cirka 80-85 procent befolkningstäckning samt regionala sändningsområden som ungefärligen motsvarar SR:s P4-områden eller län. För att uppnå den målsättningen har PTS baserat den nya frekvensplanen på de drygt 380 befintliga frekvensresurser som redan är koordinerade med grannländerna. För ca 180 av dessa har PTS förbättrat sändningsmöjligheterna genom att till exempel höja uteffekten eller minska reduktioner i antenndiagram. Utöver detta har PTS även tagit fram cirka 170 helt nya frekvensresurser spridda över landet, antingen genom användning av befintliga mastplatser eller från helt nya geografiska platser. Dessa helt nya frekvensresurser möjliggör bland annat täckning från minst tre kommersiella aktörer för cirka 60 orter som för närvarande antingen helt saknar täckning för kommersiell radio eller som täcks av färre än tre kommersiella aktörers nät.

Den nya frekvensplanen innebär inga förändringar för de frekvensresurser som används av Sveriges Radio eller närradion och påverkar därmed inte heller deras sändarinfrastruktur.

OBS - uppdateringar av vissa frekvensresurser (2017-08-21):

Till följd av fortsatta koordineringsdiskussioner med Sveriges grannländer samt diskussioner med SR har några frekvensresurser uppdaterats. (Se högerspalten).