Förstudierapport 2,3 GHz del 2 PTS-ER-2018:15

PTS remitterade förstudierapport 2,3 GHz del 2 den 2 maj tilll 23 maj 2018. Totalt inkom 7 st remissvar. Remissvaren visade att det fanns stöd för PTS inriktning och sammantaget anser inte PTS att de inkomna remissvaren föranledde några ändringar av slutsatserna i förstudierapporten. En del förtydliganden och redaktionella ändringar genomfördes i förstudierapporten efter remisstidens utgång efter rättelser i remissvaren.